அமைவிடமும் தொடர்புத் தகவல்களும்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் தலைமை அலுவலகத்தின் அமைவிடம்

பிரிவுகளின் அமைவிடம்

தொடர்புத் தகவல்கள்

கோபுரம் 5 மாடி 7
  • கட்டுப்பாட்டாளர் அலுவலகம்
  • முதலீட்டுப் பிரிவு
  • கொள்கைப் பிரிவு
  • புலனாய்வு பிரிவு
  • புலம்பெயர்ந்தோர் நிதிய மாற்றல் பிரிவு
  • நிருவாகப் பிரிவு
கோபுரம் 5 மாடி 8 
  • மேலதிகக் கட்டுப்பாட்டாளர் அலுவலகம்
  • நடைமுறை வர்த்தகக் கொடுக்கல்வாங்கல் பிரிவு
  • கண்காணிப்புப் பிரிவு
செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டுத் திணைக்களம்
இலங்கை மத்திய வங்கி

30, சனாதிபதி மாவத்தை
கொழும்பு 01

+94 112 477 255
+94 112 477 716
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.