ශ්‍රී ලංකාවේ වාසික පුද්ගලයකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත කරනු ලබන ආයෝජන

ශ්‍රී ලංකාවේ වාසික පුද්ගලයකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත කරනු ලබන ආයෝජන

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කරන ලද සමාගම්හි කොටස්වල හෝ විදේශීය ස්වෛරිත්ව බැඳුම්කරවල ආයෝජනය

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගම් විසින් එතෙර කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීම

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී