බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්

විදේශ මුදල් මිළදී ගැනීමට, හුවමාරු කිරීමට සහ විකිණීමට අවසර ලබා ඇති බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්

සියළුම ශාඛා විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීමට අවසර ලබා ඇති අතර, ප්‍රධාන කාර්යාලයන්හි තොරතුරු පහත දැක්වේ.

බැංකුවේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
අමානා බෑන්ක් පී.එල්.සී නො. 480, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 7756000
ඇක්සිස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් නො. 356, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2577720
ලංකා බැංකුව “ලංකා බැංකු”, නො. 01, ලංකා බැංකු මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2446790-811
කාගිල්ස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් 696, ගාලු පාර, කොළඹ 03

+94 11 7640000

+94 11 7640502

සිටි බෑන්ක් එන්.ඒ නො. 65C, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 +94 11 2447316-8
කොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් පී.එල්.සී කොමර්ෂල් නිවස, නො. 21, සර් රාසික් ෆරීඩ් මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2486000-3
ඩොයිෂ් බෑන්ක් ඒ.ජී නො. 86, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2447062-6
ඩී.එෆ්.සී.සී. බෑන්ක් පී.එල්.සී 73/5, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2442442
හබීබ් බෑන්ක් ලිමිටඩ් නො. 70A, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 +94 11 2326565
හැටන් නැෂනල් බැංකුව පී.එල්.සී නො. 479, ටී.බී. ජායා මාවත, කොළඹ 10 +94 11 2664664
ද හොංකොං ඇන්ඩ් ෂැන්ග්හයි බෑන්කින් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් නො. 24, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2446591
අයි.සී.අයි.සී.අයි. බෑන්ක් ලිමිටඩ් නො. 58, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 +94 11 4242400
ඉන්දියන් බෑන්ක් නො. 57, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2323402
ඉන්දියන් ඕවර්සීස් බෑන්ක් නො. 139, කෙලින්වීදිය, කොළඹ 01 +94 11 5324422
එම්.සී.බී. බෑන්ක් ලිමිටඩ් නො. 08, ලේඩන් බැස්ටියන් පාර, කොළඹ 01 +94 11 2448765/6
නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට් බෑන්ක් පී.එල්.සී නො. 40, නවම් මාවත, කොළඹ 02 +94 11 2448448
නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බෑන්ක් පී.එල්.සී නො. 242, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 +94 11 4313131
පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී.එල්.සී නො. 450, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2565565
මහජන බැංකුව නො. 75, සර්. චිත්තම්පලම් ඒ. ගාර්ඩිනර් මාවත, කොළඹ 03 +94 11 2327841-6
පබ්ලික් බෑනක් බහාර්ඩ් නො. 340, ආර්.ඒ.ඩී.මෙල්. මාවත, කොළඹ 02 +94 11 2576289-92
සම්පත් බෑන්ක් පී.එල්.සී නො. 110, සර්. ජේමිස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 02 +94 11 4730630
සෙලාන් බෑනක් පී.එල්.සී නො. 90, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2456789
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව නො. 37, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01 +94 11 2480000
ස්ටේට් බෑන්ක් ඔෆ් ඉන්දියා නො. 16, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2326133-5
යූනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්බු පී.එල්.සී නො. 64, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2316005

 

බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව ඉතිරිකිරීමේ මන්දිරය, නො. 255, ගාලු පාර, කොළඹ 03
දුක:
+94 11 2372184
ෆැක්ස්: +94 11 2375254
සණස සංවර්ධන බැංකුව පී.එල්.සී නො. 12, එඩ්මන්ටන් පාර, කිරුලපන, කොළඹ 06
දුක:
+94 11 2832547
ෆැක්ස්: +94 11 2512039

අනුමත ශාඛා සඳහා විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීමට අවසර ලබා ඇති අතර, ප්‍රධාන කාර්යාලයන්හි තොරතුරු පහත දැක්වේ. 

බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම්
ඒෂියා ඇසෙට් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. 76/1, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 03
දුක: +94 11 2673673
   
බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී නො. 362, කොළඹ පාර, පැපිලියාන, බොරලැස්ගමුව
දුක:
+94 11 5759037
ෆැක්ස්: +94 11 5550368
සිටිසන්ස් ඩිවලප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී නො.18, ශ්‍රී. සංගරාජ මාවත, කොළඹ 10
දුක:
+94 11 7388388
ෆැක්ස්: +94 11 2429888
එල්.ඕ.එල්.සී. ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී නො.100/1, ශ්‍රී. ජයවර්ධනපුර මාවත, රාජගිරිය
දුක:
+94 11 5880880
ෆැක්ස්: +94 11 2865606
එල් බී ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී 275/75, ස්ටැන්ලි විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 07
දුක:
+94 11 2631631
ෆැක්ස්: +94 11 2631006
සෙන්කඩගල ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී 2වන මහල, නො. 267, ගාලු පාර, කොළඹ 03
දුක:
+94 11 2301301
ෆැක්ස්: +94 11 2301937
සිංහපුත්‍ර ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී නො. 11, හීල් වීදිය, නුවර
දුක:
+94 81 5555555
ෆැක්ස්: +94 81 2203403
සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලංකා) පී.එල්.සී නො. 331, පළමු මහල, ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 02
දුක:
+94 11 2303717
ෆැක්ස්: +94 11 2303715

හෝටල්

පර්ල් සිටි හොටෙල් පුද්ගලික සමාගම
17, බෞද්ධාලෝක මාවත, 
දුක:
+94 11 4523800
ෆැක්ස්: +94 11 4523866
ෂැංග්‍රිලා හම්බන්තොට රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා සිට්ටුකලා වත්ත, චිත්‍රගල, අම්බලන්තොට
දුක:
+94 47 7888888
ෆැක්ස්: +94 47 7634014
සීගිරිය ජන්ගල්ස් අවුඩන්ගාව පාර, අවුඩන්ගාව, කිඹිස්ස
දුක:
+94 66 4508508
ෆැක්ස්:  

බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
ක්‍රවුන් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම (ශාඛාව) නො. 56, මුදලිගේ මාවත, කොළඹ 01
දුක:
+94 11 2472957
ෆැක්ස්: +94 11 2472956
දේවි ෆොරෙක්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 131, හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11
දුක:
+94 11 2388757
ෆැක්ස්: +94 11 2327101
රවී ෆොරෙක්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 115, හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11
දුක:
+94 11 2436358
ෆැක්ස්: +94 11 2471966
තෝමස් කුක් ලංකා (පුද්.) සමාගම බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යයන්තර ගුවන්තොටුපල, කටුනායක.
දුක:

+94 11 4832881(පැමිණීමේ)

+94 11 4833784 (පිටවීමේ)

ෆැක්ස්: +94 11 4832881

විදේශ මුදල් මිළදී ගැනීමට හා හුවමාරු කිරීමට අවසර ලබා ඇති බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්

බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
ඒ.ඕ. ලක්ෂ්මි ජුවෙලර්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 361, කෙලින්වීදිය, මාතලේ
දුක:
+94 66 2230581
ෆැක්ස්: +94 66 4460254
ආබ්දීන් මනි චේන්ජර්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 47, රෝහල් වීදිය, කොළඹ 01
දුක:
+94 11 2447431
ෆැක්ස්: +94 11 2344657
ආරියවන්ස එන්ටර්ප්‍රයිසස් (පුද්.) සමාගම නො. 27, නුවර පාර, කිරිබත්ගොඩ
දුක:
+94 11 2913614/
+94 11 2919964
ෆැක්ස්:  
අරුජිනා ජුවලරි (පුද්.) සමාගම නො. 42, හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11
දුක: +94 11 2440042
ෆැක්ස්: +94 11 2387606
අරුණ ෆොරෙක්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 22, නව බසාර් වීදිය, නුවර එළිය
දුක: +94 52 5672369
ෆැක්ස්: +94 52 2222165
ඒෂියන් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො.53, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 77 3869841
ෆැක්ස්:  

බුලියන් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම

නො. 222/7 & 8, 2වන හරස් වීදිය, කොළඹ 11
දුක: +94 11 2430640
ෆැක්ස්: +94 11 4722559
බ්‍රේසියා ග්‍රාමීන් (පුද්.) සමාගම  නො.88/02, හලාවත පාර, කට්ටුව, මීගමුව
දුක: +94 11 2473220
ෆැක්ස්: +94 11 2473220
කැපිටල් එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 54, රෝහල් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2473220
ෆැක්ස්: +94 11 2473220
සිටි මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො.92, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2432322
ෆැක්ස්: +94 11 2390935
සිටි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම – කොළඹ 07 ඔඩෙල් සාප්පු සංකීර්ණය, නො. 10, වෝර්ඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07
දුක: +94 11 2390933
ෆැක්ස්: +94 11 2390935
කළම්ඹු මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 65, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2438626
ෆැක්ස්: +94 11 2430492
දැඩිගම ගෘප් (පුද්.) සමාගම නො. 12, දෙහිවල පාර, මහරගම
දුක: +94 11 2840391
ෆැක්ස්: +94 11 2840391
ඩේටා එක්ස්චේන්ජ් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්. සමාගම නො. 78,80, බ්‍රිස්ටල් බිල්ඩින්, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2390900
ෆැක්ස්: +94 11 2390903
දයා ඕතරයිස් මනි චේන්ජර් (පුද්.) සමාගම නො. 112, හෙට්ටි විදිය, කොළඹ 11
දුක: +94 11 2320345
ෆැක්ස්: +94 11 2326854
ඩෙල්ටා සරත් හෝල්ඩින් පුද්. සමාගම නො. 59, අළුත් පාර, අම්බලන්ගොඩ
දුක: +94 91 3935953
ෆැක්ස්: +94 91 2255723
ජෝර්ජ් මයිකල් හොල්ඩින්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 157, හලාවත පාර, වෙන්නප්පුව
දුක: +94 31 2249779
ෆැක්ස්: +94 31 2249780
ග්ලෝබල් විලේජ් එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 215, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක: +94 31 2236744
ෆැක්ස්: +94 31 2222907
ගෝල්ඩන් මනි චේන්ජර් (පුද්.) සමාගම නො. 41, මුදලිගේ මාවත, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2451070
ෆැක්ස්: +94 11 2321899
ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 53B, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක:  
ෆැක්ස්:  
ජයේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ලිමිටඩ් නො. 104, බෑන්ක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 11
දුක: +94 11 2347331
ෆැක්ස්: +94 11 2424987
ජුවෙල් ලංකා මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 188, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක: +94 31 2224419
ෆැක්ස්: +94 312238544
ජුවෙලර්ස් සිටි (පුද්.) සමාගම නො. 198, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක: +94 31 2235441
ෆැක්ස්: +94 31 5318731
කමල් එන්ටර්ප්රජයිසස් (පුද්.) සමාගම නො. 57ඒ, බ්‍රිස්ටල් පැරඩයිස් ගොඩනැගිල්ල, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 4863720
ෆැක්ස්: +94 11 4602051
කේසර් එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 147, කේසර් වීදිය, කොළඹ 11
දුක: +94 11 2459139
ෆැක්ස්: +94 11 2472221
කුඩාමඩු මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම ප්‍රධාන පාර, මහවැව
දුක: +94 32 2254618
ෆැක්ස්: +94 32 2254618
එම්.පී. මනි චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 32B, කොළඹ පාර, ගම්පහ
දුක: +94 33 2226018
ෆැක්ස්: +94 33 2226018
මැජස්ටික් ජුවලරි (පුද්.) සමාගම නො. 28, බසාර් වීදිය, හලාවත
දුක: +94 32 2222441
ෆැක්ස්: +94 32 2222963
මරුති මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 315, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2362086
ෆැක්ස්: +94 11 2362086
මයුරි මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 240, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක: +94 31 2239389
ෆැක්ස්:  
මෙට්‍රො ෆොරෙක්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 192, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක: +94 31 2222202
ෆැක්ස්: +94 312222202
මිඩ්නා මිනි මාර්කට් (පුද්.) සමාගම නො. 12, සාප්පු සංකීර්නය, වෙන්නප්පුව
දුක: +94 31 2255632
ෆැක්ස්: +94 31 2255337
මිලානෝ මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 160, 3/2, තෝමස් ප්‍රනාන්දු මාවත, වෙන්නප්පුව
දුක: +94 31 2253970
ෆැක්ස්: +94 31 2253970
මොන්ටි කාලෝ එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 12,1/1, ග්‍රීන්ස් පාර, මීගමුව
දුක: +94 31 2233254
ෆැක්ස්: +94 31 2238349
නර්මතා ගෝල්ඩ් සෙන්ටර් (පුද්.) සමාගම නො. 169, පවර් හවුස් පාර, යාපනය
දුක: +94 21 2221933
ෆැක්ස්: +94 21 2224779
 පාත්ෆයින්ඩර් (පුද්ගලික) සමාගම  නො.345, මීගමුව  පාර, පෑලියගොඩ
දුක: +94 0114529901
ෆැක්ස්: +94 0114529936
නව නාතාෂා (පුද්.) සමාගම නො. 15, සාප්පු සංකීර්නය, වෙන්නප්පුව
දුක: +94 31 2253120
ෆැක්ස්:  
නිව් රීගල්ස් මනි චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 110, කෙලින්වීදිය, කුරුනෑගල
දුක: +94 37 2224447
ෆැක්ස්: +94 37 2232639
පර්ල් එක්සි (පුද්.) සමාගම නො. 23A, ප්‍රනාන්දු ඇවනිව්, මීගමුව
දුක: +94 31 2227104
ෆැක්ස්:  
ප්‍රසන්න මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 42A, මුදලිගේ මාවත, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2422049
ෆැක්ස්: +94 11 2321282
ප්‍රසන්න මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - කොළඹ 06 නො. 57, ගාලු පාර, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2591420
ෆැක්ස්: +94 11 2504108
පුෂ්පා මනි චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 67, ග්‍රීන්ස් පාර, මීගමුව
දුක: +94 31 2236998
ෆැක්ස්: +94 31 2234501
රෆීක්ස් ජෙම්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 109, චැතම් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2327424
ෆැක්ස්: +94 11 2344747
රිවිඳු එන්ටර්ප්‍රයිසස් (පුද්.) සමාගම නො. 378, මීගමුව පර, වත්තල
දුක: +94 11 2946996
ෆැක්ස්:  
රිම්හා ජුවලර්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 4/A, මස්ජිත් පාර, පුත්තලම
දුක: +94 32 4865444
ෆැක්ස්: +94 32 2265884
රෝයල් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 51/C, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2331824
ෆැක්ස්: +94 11 2395834
රෝයල් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම – කොළඹ 06 නො. 55, ගාලු පාර, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2587107
ෆැක්ස්: +94 11 2555488
රෝයල් මනි මාර්ට් (පුද්.) සමාගම නො. 132/1, ගාලු පාර, අළුත්ගම
දුක: +94 34 2275209
ෆැක්ස්: +94 34 4289144
රෝයල් මනි මාර්ට් (පුද්.) සමාගම නො. 119, චැතම් වීදිය, කොලඹ 01.
දුක:
සලාකා ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 466, යුනියන්, කොළඹ 02
දුක: +94 11 2672085
ෆැක්ස්: +94 11 2672092
සලාකා ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් (පුද්.) සමාගම – නුගේගොඩ නො. 48A, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ
දුක: +94 11 2699533
ෆැක්ස්: +94 11 2699577
ෂාරන්ගා මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 157/1, කස්තුරියර් පාර, යාපනය
දුක: +94 21 2226972
ෆැක්ස්: +94 21 2228917
ෂිෆාස් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 51, බ්‍රිස්ටල් පැරඩයිස් බිල්ඩිම, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2344168
ෆැක්ස්: +94 11 2327888
එස් එස් ඩී ඩී මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම  නො.610/8 (පලමු මහල), ගාලු පාර, වාද්දුව
දුක: +94 382285554
ෆැක්ස්:  
ස්විස් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 51B, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2448115
ෆැක්ස්: +94 11 2445538
ස්විස් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම – කොළඹ 06 නො. 87A, ගාලු පාර, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2555551
ෆැක්ස්: +94 11 2555551
තෝමස් කුක් ලංකා (පුද්.) සමාගම - කොළඹ 03 K11, ක්‍රෙස්කැට් බොලිවාඩ්, නො. 89/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03
දුක: +94 11 22434959
ෆැක්ස්: +94 11 2434959
තෝමස් කුක් ලංකා (පුද්.) සමාගම - මහනුවර නො. L1-K9, කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර්, දළදා වීදිය, මහනුවර
දුක: +94 77 7998199
ෆැක්ස්: +94 81 2205811
තෝමස් කුක් ලංකා (පුද්.) සමාගම - ගාල්ල නො. 44, ලේන් බාත් ස්ට්‍රීට්, ගාල්ල, කොටුව
දුක: +94 91 4550996
ෆැක්ස්: +94 91 4550996
යුනික් ෆොරෙක්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 09 කොටුව පාර, හලාවත
දුක: +94 32 2222300
ෆැක්ස්: +94 32 2222130
වසන්තාස් ඉන්ටර්නැෂනල් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 56, ඩී.එස්. සේනානායක් පාර, නුවර
දුක: +94 81 2233151
ෆැක්ස්: +94 81 2223627
වෙස්ටර්න් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 8/ජී/8, සර් රසීක් පරීඩ් මාවත, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2449872
ෆැක්ස්: +94 11 2343588
වින්ඩ්සර් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම. නො. 55, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2421328
ෆැක්ස්: +94 11 2390903