அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாணய மாற்றுநர்கள்

வெளிநாட்டு நாணயங்களை வாங்க, பாிமாற்ற மற்றும் விற்பதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாணய மாற்றுநர்கள்

அனைத்து கிளைகளும் நாணய மாற்று வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தலைமை காரியாலயத்தின் விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

வங்கியின் பெயர் விலாசம் தொலைபேசி

அமானா பாங்க் பிஎல்சி

இல.  403, காலி வீதி, கொழும்பு 03 +94 11 7756000
அக்சிஸ் பாங்க் பிஎல்சி இல. 356, காலி வீதி, கொழும்பு 03 +94 11 2577720
இலங்கை வங்கி "BOC சதுக்கம்", இல. 01, இலங்கை வங்கி மாவத்தை, கொழும்பு 01 +94 11 2446790-811
காா்கில்ஸ் பாங்க் பிஎல்சி இல. 696, காலி வீதி, கொழும்பு 03 +94 11 7640000/502
சிற்ரி பாங்க், என்.எ இல.  65சி, தர்மபால மாவத்தை, கொழும்பு 07 +94 11 2447316-8
கொமா்ஷல் பாங்க் ஒவ் சிலோன் பிஎல்சி கொமா்ஷல் இல்லம், இல. 21, சேர் றசிக் வறீட் மாவத்தை, கொழும்பு 01 +94 11 2486000-3
டொச் வங்கி எ ஜி இல. 86, காலி வீதி, கொழும்பு 03 +94 11 2447062-6
டிஎவ்சிசி பாங்க் பிஎல்சி இல. 73/5, காலி வீதி, கொழும்பு 03 +94 11 2442442
ஹபிப் பாங்க் லிமிட்டெட் இல. 70ஏ, தர்மபால மாவத்தை, கொழும்பு 07 +94 11 2326565
ஹற்றன் நஷனல் பாங்க் பிஎல்சி இல. 479, ரி பி ஜெயா மாவத்தை, கொழும்பு 10 +94 11 2664664
த ஹொங்கொங் அன்ட் சங்காய் பாங்கிங் கோப்பிரேசன் லிமிட்டெட் இல. 24, சேர் பாரூன் ஜயதிலக்க மாவத்தை, கொழும்பு 01 +94 11 2446591
ஐசிஐசிஐ பாங்க் லிமிட்டெட் இல. 58, தர்மபால மாவத்தை, கொழும்பு 07 +94 11 4242400
இந்தியன் பாங்க் இல. 57, சேர் பாரூன் ஜயதிலக்க மாவத்தை, கொழும்பு 01 +94 11 2323402
இந்தியன் ஓவசீஸ் பாங்க் இல. 139, பிரதான வீதி, கொழும்பு 11 +94 11 5324422
எம்சிபி பாங்க் லிமிட்டெட் இல. 08, லெய்டன் பாஸ்ரியன் வீதி, கொழும்பு 01 +94 11 2448765/6
நஷனல் டிவலப்மன்ட் பாங்க் பிஎல்சி இல. 40, நவம் மாவத்தை, கொழும்பு 02 +94 11 2448448
நேஷன்ஸ் ரஸ்ட் பாங்க் பிஎல்சி இல. 242, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02 +94 11 4313131
பான் ஏசியா பாங்கிங் கோப்பிரேசன் பிஎல்சி இல. 450, காலி வீதி, கொழும்பு 03 +94 11 2565565
மக்கள் வங்கி இல. 75, சேர் சிற்றம்பலம் ஏ கார்டினியர் மாவத்தை, கொழும்பு 02 +94 11 2327841-6
பப்ளிக் பாங்க் பெர்ஹெட் இல. 340, ஆர் ஏ டி மெல் மாவத்தை, கொழும்பு 03 +94 11 2576289-92
சம்பத் பாங்க் பிஎல்சி இல. 110, சேர் ஜேம்ஸ் பீரீஸ் மாவத்தை, கொழும்பு 02 +94 11 4730630
செலான் பாங்க் பிஎல்சி இல. 90, காலி வீதி, கொழும்பு 03 +94 11 2456789
ஸ்ரான்டேர்ட் சார்ரட் பாங்க் இல. 37, யோக் வீதி, கொழும்பு 01 +94 11 2480000
ஸ்ரேற் பாங்க் ஒவ் இந்தியா இல. 16, சேர் பாரூன் ஜயதிலக்க மாவத்தை, கொழும்பு 01 +94 11 2326133-5
யூனியன் பாங்க் ஒவ் கொழும்பு பிஎல்சி இல. 64, காலி வீதி, கொழும்பு 03 +94 11 2316005

அனுமதியளிக்கப்பட்ட கிளைகளிற்கு நாணய மாற்று வியாபாரத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தலைமை காரியாலயத்தின் விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாணய மாற்றுநரின் பெயர் விலாசம் தொடர்பு இலக்கங்கள்
பதிவு செய்யப்பட்ட பினான்ஸ் கம்பனிகள்

ஏசியா அசட் பினான்ஸ் பிஎல்சி

இல. 76/1, தர்மபால மாவத்தை, கொழும்பு 03

 

தொலைபேசி: +94 11 5669922
தொலைநகல்: +94 11 2577477
பிம்புத் பினான்ஸ் பிஎல்சி இல. 362, கொழும்பு வீதி, பெபிலியன, பொறலெஸ்கமுவ
தொலைபேசி: +94 11 5759037
தொலைநகல்: +94 11 5550368
சிற்றிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிசினஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி இல.123, ஒரபிபாஷா மாவத்தை, கொழும்பு 10
தொலைபேசி: +94 11 7388388
தொலைநகல்: +94 11 2429888
லங்கா ஒறிக்ஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி இல. 100/1, சிறி ஜெயவர்தனபுர மாவத்தை, ராஜகிரிய
தொலைபேசி: +94 11 5880880
தொலைநகல்: +94 11 2865606
எல் பி பினான்ஸ் பிஎல்சி இல. 275/75, பேரா. ஸரான்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை, கொழும்பு 07
தொலைபேசி: +94 11 2631631
தொலைநகல்: +94 11 2631000
செங்கடகல பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி 2ஆம் மாடி, இல. 267, காலி வீதி, கொழும்பு 03
தொலைபேசி: +94 11 2301301
தொலைநகல்: +94 11 2301937
சிங்கபுத்ர பினான்ஸ் பிஎல்சி இல.11, ஹில் தெரு, கண்டி
தொலைபேசி: +94 81 5555555
தொலைநகல்: +94 81 2203403
சிங்கர் பினான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி இல. 331, 1ஆம் மாடி, டாக்டர். கெல்வின் ஆர்.டி. சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 02
தொலைபேசி: +94 11 2303717
தொலைநகல்: +94 11 2303715
உரிமம் பெற்ற சிறப்பியல்பு வாய்ந்த வங்கிகள்
தேசிய சேமிப்பு வங்கி சேமிப்பகம், இல. 255, காலி வீதி, கொழும்பு 03
தொலைபேசி: +94 11 2372184
தொலைநகல்: +94 11 2375254
சனச அபிவிருத்தி வங்கி பிஎல்சி இல. 12, எட்மொன்ரன் வீதி, கிருலபொன, கொழும்பு 06
தொலைபேசி: +94 11 2832547
தொலைநகல்: +94 11 2512039
சுற்றுலா விடுதிகள்
பேள் சிற்றி ஹோட்டல் (பிறைவேற்) லிமிடெட் இல. 17, பௌத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு 04
தொலைபேசி: +94 11 4523800
தொலைநகல்: +94 11 4523866
ஷங்கிாி லாஸ் அம்பாந்தோட்டை ரிசோட் அன்ட் ஸ்பா சிர்றகல எஸ்டேட், சித்ரகல, அம்பலாந்தோட்டை
தொலைபேசி: +94 47 7888888
தொலைநகல்: +94 47 7634014
சீகிாிய ஜங்கிள்ஸ் அவ்டங்காவ வீதி, அவ்டங்காவ, கிம்பிஸ்ஸ
தொலைபேசி: +94 66 4508508
தொலைநகல்:  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாணய மாற்றுநரின் பெயர் விலாசம் தொடர்பு இலக்கங்கள்
கிறவுன் மணி எக்ஸ்சேன்ஜ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 56, முதலிகே மாவத்தை, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2472957
தொலைநகல்: +94 11 2393150
தேவி போறெக்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 131, கடற்கரை தெரு, கொழும்பு 11
தொலைபேசி: +94 11 2388757
தொலைநகல்: +94 11 2327101
ரவி போறெக்சே (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 115, கடற்கரை தெரு, கொழும்பு 11
தொலைபேசி: +94 11 2436358
தொலைநகல்: +94 11 2471966
தோமஸ் கூக் லங்கா (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம், கட்டுநாயக்க
தொலைபேசி:        +94 11 4832881 (வருகை)
தொலைபேசி: +94 11 4833784 (வௌியேறல்)

வௌிநாட்டு நாணயங்களை வாங்கவும் பாிமாற்றவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட அங்கீகாிக்கப்பட்ட நாணய மாற்றுநா்கள் (வௌிநாட்டு நாணயங்களை விற்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை)

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாணய மாற்றுநரின் பெயர் விலாசம் தொடர்பு இலக்கங்கள்
எ.ஒ. லக்ஷ்மி ஜிவல்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 361, பிரதான வீதி, மாத்தளை
தொலைபேசி: +94 66 2230581
தொலைநகல்: +94 66 4460254
அப்டீன் நாணய மாற்றுநர்கள் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 47, ஆஸ்பத்திரி வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2447431
தொலைநகல்: +94 11 2344657
ஆரியவன்ச என்ரபிறைசஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 27, கண்டி வீதி, கிரிபத்கொட
தொலைபேசி: +94 11 2913614/
+94 11 2919964
தொலைநகல்:  
அர்ஜூனா ஜிவெலரி (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 42, கடற்கரை தெரு, கொழும்பு 11
தொலைபேசி: +94 11 2435298
தொலைநகல்: +94 11 2387606
அருணா போரெக்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 22, நியூ பசார் வீதி, நுவரெலியா
தொலைபேசி: +94 52 2222165
தொலைநகல்: +94 52 2222165
ஏசியன் மணி எக்ஸ்சேஞ்(பிறைவேற்) லிமிட்டெட்

இல. 53, யோக் வீதி, கொழும்பு 01

தொலைபேசி: +94 11 2321778
தொலைநகல்:  
புள்ளியன் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 210, பிரதான வீதி, கொழும்பு11
தொலைபேசி: +94 11 2430640
தொலைநகல்: +94 11 4722559
கெபிடல் எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 54, ஆஸ்பத்திரி வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2473220
தொலைநகல்: +94 11 2473220
சிட்டி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – தலைமையகம்

இல. 92, யோக் வீதி, கொழும்பு 01

தொலைபேசி: +94 11 2432322            
தொலைநகல்: +94 11 2390935
சிட்டி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – கொழும்பு 07 ஒடெல் ஷொபிங் கம்பிளெக்ஸ்,
இல. 02, வார்ட் பிளேஸ், கொழும்பு 07
தொலைபேசி: +94 11 2390933
தொலைநகல்: +94 11 2390935
கொழும்பு மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 65, காலி வீதி, வௌ்ளவத்தை, கொழும்பு 06
தொலைபேசி: +94 11 2594531
தொலைநகல்: +94 11 2594533
தெடிகம குறூப் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 12, தெஹிவளை வீதி, மஹரகம
தொலைபேசி: +94 11 2840391
தொலைநகல்: +94 11 2840391
டேரா எக்ஸ்சேஞ் இன்டர்நஷனல் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 78,80, பிறிஸ்ரொல் கட்டிடம், சேர் பாரூன் ஜயதிலக்க மாவத்தை, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2390900
தொலைநகல்: +94 11 2390903
தயா ஓதரைஸ்ட் மணி சேன்ஜா் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 112, கடற்கரை தெரு, கொழும்பு 11
தொலைபேசி: +94 11 2320345
தொலைநகல்: +94 11 2326854
டெல்டா சரத் ஹோல்டிங்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 59, புதிய வீதி, அம்பலாங்கொட
தொலைபேசி: +94 91 3935953
தொலைநகல்: +94 91 2255723
ஜோர்ஜ் மைக்கல் ஹோல்டிங்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 157, சிலாபம் வீதி, வென்னப்புவ
தொலைபேசி: +94 31 2249779
தொலைநகல்: +94 31 2249780
குளோபல் விலேஞ் எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 116, கடற்கரை தெரு, நீர்கொழும்பு
தொலைபேசி: +94 31 2236744
தொலைநகல்: +94 31 2222907
கோல்டன் மணி சேன்ஜா்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 41, முதலிகே மாவத்தை, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2451070
தொலைநகல்: +94 11 2321899
இன்ரநஷனல் எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 53பீ, யோக் வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2347331
தொலைநகல்: +94 11 2424987
ஜயஸ் இன்வெஸ்மென்ட்ஸ் லிமிடெட்

இல. 104, பாங்ஷால் வீதி, கொழும்பு 11

தொலைபேசி:

+94 11 2323783        

தொலைநகல்: +94 11 2323784
ஜிவல் லங்கா மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 188, பிரதான வீதி, நீர்கொழும்பு
தொலைபேசி: +94 31 2224419
தொலைநகல்: +94 312238544
கமல் என்டர்பிறைசெஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 57ஏ, பிறிஸ்டல் பறடைஸ் பில்டிங், யோக் வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 4863720
தொலைநகல்: +94 11 4602051
கேசெர் எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 147, கேசெர் வீதி, கொழும்பு 11
தொலைபேசி: +94 11 2459139
தொலைநகல்: +94 11 2472221
குடாமடு மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிடெட்

பிரதான வீதி, மஹாவேவா

தொலைபேசி: +94 32 2254618
தொலைநகல்: +94 32 2254618
எம்.பி. மணி சேன்ஜா் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 32பீ, கொழும்பு வீதி, கம்பஹா
தொலைபேசி: +94 33 2226018
தொலைநகல்: +94 33 2226018
மஜெஸ்ரிக் ஜூவலறி (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 28, பஷார் வீதி, சிலாபம்
தொலைபேசி: +94 32 2222441
தொலைநகல்: +94 32 2222963
மாருதி மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 285, காலி வீதி, வெள்ளவத்தை, கொழும்பு 06
தொலைபேசி: +94 11 2362086
தொலைநகல்: +94 11 2362086
மயூரி மணி சேன்ஜா்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 240, பிரதான வீதி, நீர்கொழும்பு
தொலைபேசி: +94 31 2239389
தொலைநகல்:  
மெற்றோ வோறஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 192, பிரதான வீதி, நீர்கொழும்பு
தொலைபேசி: +94 31 2222202
தொலைநகல்: +94 31 2222202
மிட்னா மினி மாக்கெற் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 12, ஷொப்பிங் கம்பிளெக்ஸ், வென்னப்புவ
தொலைபேசி: +94 31 2255632
தொலைநகல்: +94 31 2255337
மிலானோ மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 160, 3/2, தோமஸ் பெர்ணான்டோ மாவத்தை, வென்னப்புவ
தொலைபேசி: +94 31 2253970
தொலைநகல்: +94 31 2253970
மொன்டி கார்லோ எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 12,1/1, கிறீன்ஸ் வீதி, நீர்கொழும்பு
தொலைபேசி: +94 31 2233254
தொலைநகல்: +94 31 2238349
நர்மதா கோல்ட் சென்ரற் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 187, பவர் ஹவுஸ் வீதி, யாழ்ப்பாணம்
தொலைபேசி: +94 21 2221933
தொலைநகல்: +94 21 2224779
நியூ நடாஷா (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 15, சூப்பர் மாக்கெற் கம்பிளெக்ஸ், வென்னப்புவ
தொலைபேசி: +94 31 2253120
தொலைநகல்: +94 31 2255337
நியூ றீகல்ஸ் மணி சேன்ஜா் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 110, பிரதான வீதி, குருநாகல்
தொலைபேசி: +94 37 2224447
தொலைநகல்: +94 37 2232639
பேர்ல் எக்சி (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 23ஏ, பெர்ணான்டோ அவென்யு, நீர்கொழும்பு
தொலைபேசி: +94 31 2227104
தொலைநகல்:  
பிரசன்னா மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் - தலைமையகம் இல. 42/ஏ, முதலிகே மாவத்தை, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2422049
தொலைநகல்: +94 11 2321282
பிரசன்னா மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் - கொழும்பு 06 இல. 57, காலி வீதி, கொழும்பு 06
தொலைபேசி: +94 11 2591420
தொலைநகல்: +94 11 2504108
புஷ்பா மணி சேன்ஜா் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 67, கிறீன்ஸ் வீதி, நீர்கொழும்பு
தொலைபேசி: +94 31 2236998
தொலைநகல்: +94 31 2234501
றபீக் ஜெம்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 109, சத்தம் வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2327424
தொலைநகல்: +94 11 2344747
றிம்ஹா ஜூவலறி (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 4/ஏ, மஸ்ஜித் வீதி, புத்தளம்
தொலைபேசி: +94 32 4865444
தொலைநகல்: +94 32 2265884
றிவின்து என்ரபிறைசஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 378, நீர்கொழும்பு வீதி, வத்தளை
தொலைபேசி: +94 11 2946996
தொலைநகல்:  
றோயல் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – தலைமையகம்

இல. 51/சி, யோக் வீதி, கொழும்பு 01

தொலைபேசி: +94 11 2331824
தொலைநகல்: +94 11 2395834
றோயல் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – கிளை இல. 55, காலி வீதி, கொழும்பு 06
தொலைபேசி: +94 11 2587107
தொலைநகல்: +94 11 2555488
றோயல் மணி மாற் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 132/1, காலி வீதி, அழுத்கம
தொலைபேசி: +94 34 2275209
தொலைநகல்: +94 34 4289144
றோயல் மணி மாற் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் - கிளை  இல. 119, சத்தம் வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி:                         
தொலைநகல்:  
சலாக ற்ரஸ்ற் இன்வெஸ்ட்மென்ட் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் - தலைமையகம் இல. 466, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02
தொலைபேசி: +94 11 2672085
தொலைநகல்: +94 11 2672092
சலாக ற்ரஸ்ற் இன்வெஸ்ட்மென்ட் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – நுகேகொட இல. 48/ஏ, ஸ்ரான்லி திலக்கரத்ன மாவத்தை, நுகேகொட
தொலைபேசி: +94 11 2699533
தொலைநகல்: +94 11 2699577
சாரங்க மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 157/1, கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்
தொலைபேசி: +94 21 2226972
தொலைநகல்: +94 21 2228869
ஷிவாஷ் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 51, பிறிஸ்டல் பறடைஸ் பட்டிடம், யோக் வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2344168
தொலைநகல்: +94 11 2327888
சுவிஸ் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் - தலைமையகம் இல. 51/பீ/ஏ, யோக் வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2448115
தொலைநகல்: +94 11 2445538
சுவிஸ் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – கொழும்பு 06 இல. 87ஏ, காலி வீதி, கொழும்பு 06
தொலைபேசி: +94 11 2555551
தொலைநகல்: +94 11 2555551
தோமஸ் கூக் லங்கா (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – கொழும்பு 03 கே11, கிறெஸ்கற் போல்வாற்ட், 89/1, காலி வீதி, கொழும்பு 03
தொலைபேசி: +94 11 2434959
தொலைநகல்: +94 11 2434959
தோமஸ் கூக் லங்கா (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – கண்டி எல்1-கே9, கண்டி சிற்றி சென்ரற், தலதா வீதி, கண்டி
தொலைபேசி: +94 77 7998199
தொலைநகல்: +94 81 2205811
தோமஸ் கூக் லங்கா (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் – காலி

இல. 44, லெய்ன் பான் வீதி, காலி கோட்டை

தொலைபேசி: +94 91 4550996
தொலைநகல்: +94 91 4550996
யுனிக் பொறெக்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 09, கோட்டை வீதி, சிலாபம்
தொலைபேசி: +94 32 2222300
தொலைநகல்: +94 32 2222130
வசந்தாஸ் இன்டர்நஷனல் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 56, டி.எஸ். சேனாநாயக்க வீதி, கண்டி
தொலைபேசி: +94 81 2233151
தொலைநகல்: +94 81 2223627
வெஸ்ரேண் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 8/ஜி/8, சோ் றசீக் பரீட் மாவத்தை, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2449872
தொலைநகல்: +94 11 2343588
வின்சர் மணி எக்ஸ்சேஞ் (பிறைவேற்) லிமிட்டெட் இல. 55, யோக் வீதி, கொழும்பு 01
தொலைபேசி: +94 11 2421328
தொலைநகல்: +94 11 2390903