මූලික තොරතුරු

 
නේවාසිකයන් සහ අනේවාසිකයන්

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
වර්තන සහ ප්‍රාග්ධන ගණුදෙනු

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු කාඩ්පත්

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
රන් වෙළඳාම්

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී