இலங்கையில் முதலீடு

 
வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்

Under Constructions

 
வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களினால் இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகளில் முதலீடு செய்தல்

Under Constructions

 
வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களினால் ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட திறைசேரி முறிகளில் முதலீடு செய்தல்

Under Constructions

 
வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களினால் ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட திறைசேரி உண்டியல்களில் முதலீடு செய்தல்

Under Constructions

 
இலங்கையில் வியாபாரத் தளங்களைத் திறப்பதற்கு வெளிநாட்டுக் கம்பனிகளுக்கு அனுமதியளித்தல்

Under Constructions

 
உள்நாட்டுக் கம்பனிகளினால் வழங்கப்பட்ட ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தொகுதிக் கடன்களில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளுதல்

Under Constructions

 
உள்நாட்டு கூறுநம்பிக்கைகளினால் வழங்கப்பட்ட கூறுகளில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்தல்

Under Constructions

 
வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களினால் இலங்கை கம்பனிகளுக்கு கடன் கொடுத்தல் (சாதாரண அல்லது விசேட அனுமதியுடன்)

Under Constructions