ශ්‍රී ලංකාව තුල ආයෝජනය කිරීම

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නන් විසින් කරනු ලබන ආයෝජන

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීම

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මිළ කර ඇති භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල ආයෝජනය කිරීම

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නන් විසින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මිල කර ඇති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල ආයෝජනය කිරීම

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත සමාගමකට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා ඇති අවසරය

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසික පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගම් විසින් නිකුත් කරන ලද රුපියල් වලින් නාමික ණයකරවල ආයෝජනය කිරීම

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසිකයන් විසින් දේශීය ඒකක භාරයක, ඒකකවල ආයෝජනය කිරීම

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසිකයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගමකට ණය ලබාදීම (පොදු අවසරයක් හෝ විශේෂ අවසරයක් යටතේ)

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී