படிவங்கள்

  • படிவம் I - வெளிநாட்டுச் செலாவணி விற்பனை
  • படிவம் II - வெளிநாட்டுச் செலாவணி கொள்வனவு
  • படிவம் III - இலத்திரனியல் நிதிய மாற்ற அட்டைகளிற்காக விண்ணப்பதாரியின் அறிவிப்பு (EFTCs) 
  • படிவம் IV - வெளிநாட்டுச் செலாவணி விற்பனை - புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் தடுத்து வைத்தல் கணக்கு வைத்திருப்போர்