නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

 

යාවත්කාලීන කරමින් පවතී

 
9. නේවාසික ශ්‍රී ලාංකිකයන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිදු කරනු ලබන ආයෝජන
9.1 නේවාසික ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදේශ ආයෝජන සිදු කිරීමේදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියා පිළිවෙත කුමක්ද?
 
 • ගරු මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ නියෝග ප්‍රකාරව නිකුත් කරන ලද 2011.01.01 දිනැති, අංක 1686/50 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින්, සමාගම්, හවුල් ව්‍යාපාර සහ තනි පුද්ගලයන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගම් වල කොටස් සඳහා ආයෝජනය කිරීම් සම්බන්ධව හා විදේශ රාජ්‍යයන් හා විදේශ රාජ්‍ය ආයතන මගින් නිකුත් කරනු ලබන ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීම් උදෙසා පහත සීමාකිරීම්වලට යටත්ව, පොදු අනුමැතියක් ලබා දී ඇත.
  • ලැයිස්තුගත සමාගම් - වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500,000 ක් දක්වා
  • ලැයිස්තුගත නොවන සමාගම් - වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 ක් දක්වා
  • තනි පුද්ගලයෙක්/හවුල් ව්‍යාපාර - ජීවිතාන්තය දක්වාම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 දක්වා
 • ආයෝජකයාගේ නමින් විවෘත කරන ලද “ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම” නම් වූ විශේෂිත ගිණුමක් හරහා මෙම සියළුම ආයෝජන සිදු කළ යුතුය.
 • ඉහතින් සඳහන් කරන ලද සීමාවන් ඉක්මවා යන අවස්ථා වලදී, ඕනෑම එතෙර ආයෝජනයන් සිදු කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
9.1.1 ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම - අනුමත බැර කිරීම්
 • ඉහත ගැසට් නිවේදනයේ සහ මෙම විධිවිධානවල සඳහන් කොන්දේසි වලට යටත්ව ආයෝජන අවශ්‍යතාවය සඳහා විදේශ මුදලට පරිවර්තනය කරන ලද වාසික ආයෝජකයාගේ රුපියල් ඉපයීම්.
 • වාසික ආයෝජකයාගේ විදේශ මුදල් ගිණුම් වලින් කරන ලද පැවරීම්. (විනිමය පාලකවරයා විසින් විශේෂයෙන් අවසර දෙන ලද විදේශ මුදල් ගිණුම් හැර)
 • එතෙර ආයෝජනයක් මූල්‍යනය කිරීම සඳහා විනිමය පාලකවරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය යටතේ විදේශීය ප්‍රභවයකින් ලබා ගත් ණය මුදල්
 • එතෙර ආයෝජන සඳහා ලාභාංශ ගෙවීම් ලෙස ලද ආමුඛ ප්‍රේෂණ
 • ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර විකිණීමෙන් හෝ කල් පිරීමෙන් ලද ඉපයීම්
 • එතෙර කාර්යාලයකින් ලද ලාභ, ආන්තික සහ අතිරික්ත අරමුදල්
 • මෙම ගිණුම හරහා සිදු කරන ලද ආයෝජන වලට අදාළව කළමනාකරණ ගාස්තු, උපදේශන ගාස්තු සහ කොමිස් ලෙස ලද ආමුඛ ප්‍රේෂණ.
 • කොටස් විකිණීමෙන් ලද ප්‍රාග්ධනලාභ, එතෙර කාර්යාලයක් ඈවර කිරීමේදී ලද මුදල් සහ එතෙර කාර්යාලයක් වැසීමේදී ලද මුදල් ලෙස ලද ආමුඛ ප්‍රේෂණ.
9.1.2 ප්‍රතිමුඛ ප්‍රේෂණ ගිණුම අනුමත හර කිරීම්:>
 • එතෙර සමාගමවල කොටස් සහ ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර අත්පත් කර ගැනීම සඳහා කරන ගෙවීම්.
 • එතෙර කාර්යාල පිහිටුවීමේ හා පවත්වාගෙන යාමේ පිරිවැයෙන්
 • ප්‍රතිමුඛ ප්‍රේෂණ ගිණුම හරහා සිදු කරන ලද ආයෝජනයන්ට අදාළ බැංකු ගාස්තු, තැරැව් ගාස්තු සහ කොමිස් මුදල්
 • ජංගම ගණුදෙනු සඳහා ලංකාවෙන් පිටතට කරනු ලබන විදේශ මුදල් ගෙවීම්
 • ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් කරන ලද ආපසු ගැනීම්
9.2 මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ අවසරය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් යොමු කරන්නේ කෙසේද?
  එතෙර ආයෝජන සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව සහ මාර්ගෝපදේශකත්වය” යන පොත් පිංචේ සඳහන් කරුණුවලට අනුකූලව ඉල්ලීම යොමු කළයුතුය.
9.3 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සළකා බලන මිණුම් දඞු මොනවාද?
  ආයෝජනය කරන සමාගමේ මූල්‍ය පථය සහ විදේශ ඉපයීම්, යෝජිත ව්‍යාපාර කාර්යයන් සඳහා එහි ප්‍රවීනත්වය, යෝජිත ආයෝජනයේ ශාක්‍යතාවය, ආයෝජනය සිදු කරන රටෙහි රෙගුලාසි, මෙරටට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ, ආයෝජනයේ ප්‍රතිසාධක කාලසීමාව/ආපසු ගෙවීම් කාලසීමාව වැනි දේ.

9.4 එතෙර ආයෝජනයන් සිදු කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආයෝජකයින් කවුද?
  ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංස්ථාපනය කරන ලද සමාගම්, තනි පුද්ගලයින් සහ හවුල් ව්‍යාපාර එතෙර ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවසර ලබයි.

9.5 සේවා නියුක්තයින්ගේ කොටස් මනාප යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයන්ට එතෙර ආයෝජන සිදු කිරීම සඳහා අවරස ඇත්ද?
 

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කළ සමාගමක, ශ්‍රී ලංකාවේ ශාඛාවක හෝ පාලිත සමාගමක වාසික සේවා නියුක්තයකුට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 ක උපරිමයට යටත්ව සේවා නියුක්තයන්ගේ කොටස් මනාප යෝජනා ක්‍රමය (ESOS) යටතේ ඉහතින් සඳහන් කරන ලද පොදු අවසරය අනුව ආයෝජනය කළහැක

මෙම සීමාවන් ඉක්මවා යන පරිදි සේවා නියුක්තයින් ESOS යටතේ ආයෝජනයක් සිදු කරන්නේ නම් සේවා දායකයා විසින් සේවා නියුක්තයා වෙනුවෙන් අදාල ආයෝජනය සිදු කිරීම සඳහා මූල්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරය ලබා ගත යුතු වේ.

9.6 අවසර ලබාදීමේදී සළකා බලනු ලබන එතෙර ව්‍යාපාර ආයතන වර්ග මොනවාද?
  සම්පූර්ණ අයිතිය සහිත පරිපාලිත සමාගම්, බද්ධ ව්‍යාපාර, සම්බන්ධීකරණ කාර්යාල, නියෝජිත කාර්යාල, අලෙවිකරණ කාර්යාල, ව්‍යාපෘති කාර්යාල සහ ශාඛා කාර්යාල.