பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

15 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
08 - 2017 Capital Transactions Rupee Accounts (CTRAs) 2017 2017-11-20
09 - 2017 Loans to Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) holders 2017 2017-11-20
10 - 2017 Loans and Advances to Sri Lankas Employed Abroad 2017 2017-11-20
11 - 2017 Loans to Sri Lankas, Resident Outside Sri Lanka on Permanent Residency Visa (PR) in Another Country and Dual Citizens 2017 2017-11-20
12 - 2017 Direction issued to Authorized Dealers and Primary Dealers Appointed as Designated Agents for Sri Lanka Development Bonds 2017 2017-11-20
13 - 2017 Inward Investment Accounts (IIA) 2017 2017-11-20
14 - 2017 Outward Investment Accounts (OIA) 2017 2017-11-20
15 - 2017 Bank Guarantees or Bonds, Standby Letters of Credit and Corporate Guarantees 2017 2017-11-20
01 - 2017 Current Transactions 2017 2017-11-20
02 - 2017 Electric Fund Transfer Cards (EFTCs) 2017 2017-11-20
03 - 2017 Personal Foreign Currency Accounts (PFCAs) 2017 2017-11-20
04 - 2017 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2017 2017-11-20
05 - 2017 Diplomatic Foreign Currency Accounts (DFAs) and Diplomatic Rupee Accounts (DRAs) 2017 2017-11-20
06 - 2017 Resident Guest Scheme - Special Accounts 2017 2017-11-20
07 - 2017 Senior Foreign Nationals' - Special Accounts 2017 2017-11-20