ශ්‍රී ලංකාවේ වාසික පුද්ගලයකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත කරනු ලබන ආයෝජන

ශ්‍රී ලංකාවේ වාසික පුද්ගලයකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත කරනු ලබන ආයෝජන