மூலதனக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

m. mDkjpf;fg;gl;l KjyPLfs;

,yq;iff;F ntspNa epWtg;gl;Ls;s ehl;L epjpak;> gpuhe;jpa epjpak;> KjyPl;L epjpak; kw;Wk; rktha epjpak; vd;gd cs;spl;l ,yq;iff;F ntspNa tjpAk; Ml;fs; ,yq;ifapy; %yjdf; nfhLf;fy; thq;fy;fspd; gpd;tUk; tiffspy; <Lgl KbAk;. ,J 2017Mk; Mz;bd; 12Mk; ,yf;f ntspehl;Lr; nryhtzpr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo; toq;fg;gl;l 17.11.2017 jpfjpaplg;gl;l 2045/56 ,yf;fKila mur tHj;hkhdp mwptpj;jypd; %yk; toq;fg;gl;l nghJ mDkjpapd; epajpfspy; ,yq;iff;Fs; ntspehl;Lr; nryhtzpapid mDg;Gtjw;F Njitg;gLj;JfpwJ;

m. NkNy Fwpg;gplg;gl;l 17.11.2017 jpfjpaplg;gl;l 2045/56 ,yf;fKila mur tHj;hkhdp mwptpj;jypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;Fl;gl;L> KjyPL> ifNaw;G my;yJ midj;J tifg; gq;FfisAk; my;yJ 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; ,yq;ifapy; $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspdhy; toq;fg;gl;l gq;Ffis itj;jpUf;fyhk;;

M. ,yq;ifapy; $l;bizf;fg;glhj kw;Wk; nfhOk;G gq;Fg; ghptHj;jidapy; gl;bayplg;gl;l fk;gdpnahd;wpYs;s KjyPLfs;> ifNaw;Gf;fs; my;yJ clikapYs;s midj;J tifg; gq;FfSk;;

,. tjptw;w KjyPl;lhsnuhUthpdhy; epuk;gy; nra;ag;gl;l nghwpfSf;nfjpuhf 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; ,yq;ifapy; $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspdhy; toq;fg;gl;l gq;Ffisf; nfhs;tdT nra;jy; my;yJ itj;jpUj;jy;;

<. gLfld; gpizaq;fspy; KjyPLfs; my;yJ ,yq;ifapy; $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfSf;F (chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpfs;> chpkk; ngw;w rpwg;gpay;G tha;e;j tq;fpfs;> chpkk; ngw;w epjpf; fk;gdpfs;> rpwg;gpay;G tha;e;j Fj;jiff;FtpLk; fk;gdpfs; kw;Wk; cj;juthjj;jpd; %yk; tiuaWf;fg;gl;l fk;gdpfs; kw;Wk; ntspehl;Lf; fk;gdpfs; jtpHe;j) ntspehl;Lr; nryhtzpapy; my;yJ ,yq;if &ghtpy; 3 my;yJ $Ljyhd Mz;L fhyg;gFjpf;Ff; fld;fis toq;Fjy;;

c. njhlHghd xOq;FKiwg;gLj;jy; mjpfhurigfspd; xg;GjYf;Fl;gl;L> fld;fis toq;fy;> chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpfs;> chpkk; ngw;w rpwg;gpay;G tha;e;j tq;fpfs;> chpkk; ngw;w epjpf; fk;gdpfs;> rpwg;gpay;G tha;e;j Fj;jiff;FtpLk; fk;gdpfs; vd;gdtw;wpdhy; ntspehl;L ehzaj;jpy; my;yJ ,yq;if &ghtpy; toq;fg;gl;l gLfld; gpizaq;fspy; KjyPL nra;jy;;;

C. kw;iwa VNjDk; rl;lq;fspd; Vw;ghLfs; my;yJ kl;Lg;gLj;jy;fSf;Fl;gl;L gpd;tUtdtw;wpy; KjyPL nra;jy;.

i. $Wek;gpf;iffspYs;s $Wfs;;

ii. mur gpizaq;fs; (jpiwNrhp cz;bay;fs; kw;Wk; jpiwNrhp Kwpfs;);

iii. ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; my;yJ NtW VNjDk; epajpr; rigapdhy; toq;fg;gl;l gpizaq;fs;;

iv. ,yq;if mgptpUj;jp Kwpfs;

v. chpkk; ngw;w epjp epWtdq;fspy; itg;Gf;fs;;

vi. mirahr; nrhj;Jf;fs;; my;yJ

vii. mikr;rhpdhy; xg;Gjyspf;fg;gl;l VNjDk; NtW KjyPl;L tiffs; 

 

NkNy (m) ,ypUe;J (<) tiuapyhd epajpfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk; midj;J %yjdf; nfhLf;fy; thq;fy;fs; gpd;tUtdtw;wpw;F cl;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

m. NkNy Fwpg;gplg;gl;l %yjd KjyPLfSf;Fj; Njitg;gLk; midj;J epjpfSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ntspehl;L ehzaj;jpy; my;yJ ,yq;if &ghtpy; chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpnahd;Wld; jpwe;J guhkhpf;fg;gLk; cs;Kf KjyPl;Lf; fzf;fpD}lhf topg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.

 

M. mj;jifa KjyPLfspypUe;J ngwg;gl;l midj;J tUkhdKk; fopj;njhJf;fy;fspd; tpw;gidg; ngWiffSk; KjyPLfs; vf;fzf;fpD}lhf Nkw;nfhs;sg;gl;ldNth mf;fzf;fpD}lhf cs;Kf KjyPl;Lf; fzf;fpw;F tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 

M. ,yq;ifapy; tpahghuj; jyq;fisj; jpwe;J njhopw;gLj;jy;

 

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; gjpTnra;ag;gl;bUf;Fk; ntspehl;Lf; fk;gdpnahd;W 17.11.2017 jpfjpaplg;gl;l 2045/56 ,yf;fKila mur tHj;hkhdp mwptpj;jypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;Fl;gl;L> fpis mYtyfk;> nraw;wpl;l mYtyfk;> njhlHG mYtyfk;> gpujpepjpj;Jt mYtyfk; my;yJ ,tw;iwnahj;j NtW mYtyfkhf (ntspehl;L fk;gdp) ,yq;ifapy; tpahghuj;jpid Nkw;nfhs;syhk;.

 

mDkjpaspf;fg;gl;l tHj;jf> tpahghu my;yJ ifj;njhopypy; <Lgl;bUf;Fk; ntspehl;L fk;gdpnahd;W> ntspehl;Lf; fk;gdpnahd;wpd; fzf;nfhd;wpw;F tuT itf;fg;gLtjw;fhf ,yq;ifapy; chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpnahd;Wld; jpwf;fg;gl;l cs;Kf KjyPl;Lf; fzf;nfhd;wpD}lhf topg;gLj;jg;gl;L ntspehl;bypUe;J ngwg;gl;l gztDg;gy;fspypUe;J Fiwe;jgl;rk; I.m.nlhyH 200>000 my;yJ mjw;Fr; rkdhd NtW Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ntspehl;L ehzaj;jpid KjypLtjw;F Njitg;gLj;jg;gLfpd;wJ.

 

NkYk;> Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; jha; fk;gdpapd; cs;Kf KjyPl;L fzf;fpd; epjpapypUe;J ntspehl;L fk;gdpapd; guhkhpg;Gf;fhf jha; fk;gdp nfhLg;gdTfis Nkw;nfhs;s KbAk;.  ntspehl;Lf; fk;gdpnahd;W mtHfsJ ,yhgk;> Ntj;Jhpik> tHj;jf chpik my;yJ mijnahj;j nfhLg;gdTfis (thpapd; NjwpaJ) KjyPLfs; topg;gLj;jg;gl;l jha;f; fk;gdpapd; cs;Kf KjyPl;Lf; fzf;fpD}lhf ,yq;ifapypUe;J mDg;gp itf;f KbAk;.

 

crhj;Jiz :

tHj;jkhdp

cs;Kf KjyPl;Lf; fzf;fpd; gzpg;Giu


17.11.2017 jpfjpaplg;gl;l 2045/56 ,yf;fKila mur tHj;hkhdp mwptpj;jypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;Fl;gl;L> ,yq;iff;F ntspNa gpd;tUk; %yjdf; nfhLf;fy; thq;fy;fspw;fhf xg;Gjyspf;fg;gl;l mjpfhukspf;fg;gl;l tzpfH xUtuhd VNjDk; chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ntspehl;Lr; nryhtzpia nfhs;tdT nra;tjd; %yk; ,yq;iff;F ntspNa tjpAk; Ml;fSf;F nfhLg;gdTfis Nkw;nfhs;tjw;F ,yq;ifapy; tjpAk; egHfSf;fhf 2017Mk; Mz;bd; 12Mk; ,yf;f ntspehl;Lr; nryhtzpr; rl;lj;jpd; (rl;lk;) Vw;ghLfspd; epajpfspy; mikr;rhpdhy; nghJ mDkjpnahd;W toq;fg;gl;Ls;sJ.

m. gq;Ffisf; nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; itj;jpUj;jy; kw;Wk; ,yq;iff;F ntspNa $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; gLfld; gpizaq;fs; xOq;FKiwg;gLj;jg;gLk; $W ek;gpf;iffspYs;s $Wfs;> rktha epjpaq;fs;> ntspehl;L murhq;fq;fspdhy; my;yJ KjyPL nra;Ak; Neuj;jpy; ,yq;ifapd; ehl;bw;fhd nfhLfld; jukply; mstpy; my;yJ mjw;F Nkyhd juj;jpidf; nfhz;l kw;iwa VNjDk; ntspehl;L mur epWtdq;fspdhy; toq;fg;gl;l ehl;bw;fhd Kwpfs;

M. ntspehnlhd;wpy; fpis> njhlHG mYtyfk;> re;ijg;gLj;jy;> Kftuhz;ikr; nraw;wpl;lk;> gpujpepjpj;Jtk; my;yJ mijnahj;j Vida mYtyfq;fis Vw;gLj;Jtjw;fhf (jdpg;gl;lit ePq;fyhf)

ml;ltiz 1 ntspKf KjyPLfSf;fhd tiuaiwfs;

jFjpaila tjpAk; KjyPl;lhsH KjyPl;bd; tif mDkjpf;fg;gl;l tiuaiw
(i) nfhOk;Gg; gq;Fg; ghptHj;jidapy; gl;bayplg;gl;l fk;gdpnahd;W gq;Ffs;> $Wfs; gLfld; gpizaq;fs; kw;Wk; ehl;bw;fhd Kwpfs; fyz;lH Mz;nlhd;wpw;F I.m.nlhyH 2>000>000 my;yJ ve;jnthU Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ehzaj;jpYk; mjw;Fr; rkkhd njhif
(ii) nfhOk;Gg; gq;Fg; ghptHj;jidapy; gl;bayplg;glhj fk;gdpnahd;W fyz;lH Mz;nlhd;wpw;F I.m.nlhyH 500>000 my;yJ ve;jnthU Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ehzaj;jpYk; mjw;Fr; rkdhd njhif
(iii) ,yq;ifapy; gjpTnra;ag;gl;l gq;Fliknahd;W MAs; fhyj;jpw;F I.m.nlhyH 300>000 my;yJ ve;jnthU Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ehzaj;jpYk; mjw;Fr; rkdhd njhif
(iv) jdpg;gl;l xUtH MAs; fhyj;jpw;F I.m.nlhyH 200>000 my;yJ ve;jnthU Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ehzaj;jpYk; mjw;Fr; rkdhd njhif
(v) fk;gdpnahd;W my;yJ gq;Flik ntspehl;L mYtyfj;jpid Vw;gLj;jy; fyz;lH Mz;nlhd;wpw;F I.m.nlhyH 300>000 my;yJ ve;jnthU Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ehzaj;jpYk; mjw;Fr; rkdhd njhif

NkNyAs;s ml;ltiz 1,y; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s KjyPLfSf;fhd $l;L tiuaiwfs; ,t; xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; ePf;fg;gl;l 1953Mk; Mz;bd; 24Mk; ,yf;f nryhtzpf; fl;Lg;ghl;Lr; rl;lj;jpd; epajpfspy; toq;fg;gl;l nghJ mDkjpapd; epajpfspy; Kd;G Nkw;nfhs;sg;gl;l VNjDk; ntspKf nfhLg;gdTfspd; fPo; nra;ag;gl;l $l;L KjyPLfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

NkNy Fwpg;gplg;gl;l tiuaiwfis tpQ;rpa VNjDk; KjyPLfs; rl;lj;jpd; 7Mk; gphptpd; epajpfspy; ehzar; rigapd; rpwg;G xg;Gjiyj; Njitg;gLj;Jk;. mDkjpapid ngWjy; njhlHgpy; ,J njhlHghd tpz;zg;gq;fs; topfhl;ly; kw;Wk; gl;baypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mtzq;fSld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ntspehl;Lr; nryhtzpj; jpizf;fsj;jpd; jiytUf;Fr; rkHg;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

mDkjpf;fg;gl;l KjyPLfis Nkw;nfhs;sj; Njitg;gLk; ntspKfg; gztDg;gy;fs; chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpnahd;Wld; tjpAk; jifik ngw;w KjyPl;lhshpdhy; jpwe;J Ngzg;gLfpd;w ntspKf KjyPl;Lf; fzf;fpD}lhf topg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. mj;jifa KjyPLfspypUe;jhd VNjDk; tUkhdKk; tpw;wy; ngWiffSk; nfhLg;gdT nra;ag;gl;L %d;W khj fhyj;jpw;Fs; mNj ntspKf KjyPl;L fzf;FfspD}lhf ,yq;iff;Ff; nfhz;L tug;gLjy; Ntz;Lk;.

tjpAk; jifik ngw;w KjyPl;lhsH midj;J ntspKf KjyPl;lhsH fzf;FfisAk; xU chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpnfhd;WlNd NgZjy; Ntz;Lk;. xd;wpw;Fk; Nkw;gl;l chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpfSld; fzf;Ffisj; jpwe;J Ngz Ntz;Lkhapd; njhlHghd chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpapD}lhf Nfhhpf;ifnahd;iw KjyPl;lhsH rkHg;gpj;jypD}lhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ntspehl;Lr; nryhtzp jpizf;fsj; jiythpd; rpwg;G xg;Gjiyg; ngw;Wf; nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.

KjyPl;bd; xt;nthU ntspKf gztDg;gy;fSf;fhfTk; ePf;fg;gl;l 1953Mk; Mz;bd; 24Mk; ,yf;f nryhtzpf; fl;Lg;ghl;Lr; rl;lk; my;yJ 2017Mk; Mz;bd; 12Mk; ,yf;f ntspehl;L nryhtzpr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo; epYit tprhuizfs; vJTkpy;iy vd ntspehl;Lr; nryhtzpj; jpizf;fsj;jplkpUe;J tpLtpg;G fbjnkhd;wpid tjpAk; KjyPl;lhsHfs; ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. tpLtpg;G fbjj;jpw;fhd Nfhhpf;ifahdJ ntspehl;Lr; nryhtzpj; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l khjphp gbtj;jpNy mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

crhj;Jiz:

tHj;jkhdp

ntspKf KjyPl;L fzf;fpd; gzpg;Giu

topfhl;ly; kw;Wk; gl;bay;

tpLtpg;G fbjj;jpw;fhd khjphp

 

tq;fp cj;juthjq;fs;> Kwpfs; my;yJ Jizepy; ehzaf; fbjq;fs;> fk;gdp cj;juthjq;fs; kw;Wk; Gyk;ngah; Kw;gzq;fs;

%yjdf; nfhLf;fy; thq;fy; njhlh;gpy; gw;Wf;fspd; tq;fp cj;juthjq;fs;> Kwpfs; my;yJ Jizepy; ehzaf; fbjq;fs; kw;Wk; ,yq;ifapy; $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfSf;fhf fk;gdp cj;juthjq;fis toq;Ftjw;Fk; kPsg; GJg;gpg;gjw;Fk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpfSf;F toq;fg;gl;l gzpg;GiufSf;Fl;gl;L Nfhuy;fis mDg;Gtjw;Fk; chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpfSf;F 17.11.2017 jpfjpaplg;gl;l 2045/56 ,yf;fKila mur tHj;hkhdpapd; epajpfspy; nghJ mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ.

Nkw;$wg;gl;l vy;iyfis kPWfpd;w VNjDk; cj;juthjq;fs; kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l nghJ mDkjpapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l tiffspd; fPo; tuhjJkhd cj;juthjq;fs; rl;lj;jpd; gphpT 7,d; fPo; ehzar; rigapd; nghJ mDkjpapid ngWjy; Ntz;Lk;. mDkjpapid ngWk;nghUl;L ,J njhlHghd tpz;zg;gq;fs; topfhl;ly; kw;Wk; gl;baypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mtzq;fSld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ntspehl;Lr; nryhtzpj; jpizf;fsj;jpd; jiytUf;Fr; rkHg;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

Gyk;ngaHe;NjhH Kw;gzq;fs;

crhj;Jiz:

tHj;jkhdp

cs;Kf KjyPl;Lf; fzf;fpd; gzpg;Giu

topfhl;ly; kw;Wk; gl;bay;