நாணய மாற்று வியாபாரத்திற்காக உரிமங்களை வழங்குவதற்கான பிரமாணங்கள்

1. tiuaWf;fg;gl;l nghWg;G fk;gdpahf $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfs; (tq;fpfs;> chpkk;ngw;w epjpf; fk;gdpfs;/ tpNrl Fj;jiff;FtpLk; epWtdq;fs; kw;Wk; Rw;WyhtpLjpfs; jtpHe;jit)

m. gpukhzq;fs;

1. Mff; Fiwe;j %yjdk;:

ehzakhw;W tpahghukhdJ &.15 kpy;ypadpw;F Fiwahj epiyahd %yjdj;jpid nfhz;l ,yq;ifapy; $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpnahd;wpdhy; kl;LNk Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. ehzakhw;WeH fpisfisf; nfhz;bUf;f tpUk;gpd;> Nkyjpf %yjdkpd;wp NtW ,uz;L fpisfis jpwf;fyhk; vd;gJld; mj;jifa fpisfspy; xd;W Nky; khfhzj;jpw;F ntspNa mikf;fg;gly; Ntz;Lk;. xt;nthU Gjpa fpisf;Fk; Nkyjpf %yjd gq;fspg;G &.5 kpy;ypad; vDk; tplaj;jpw;F cl;gl;L Nkyjpf fpisfs; mDkjpf;fg;glyhk;.

2. gzpg;ghsHfs;> fzprkhd gq;fpid itj;jpUg;gtHfs;> ,Wjp ed;ikailAk; chpikahsHfs; kw;Wk; CopaHfs;:

i. fk;gdpapd; gzpg;ghsHfs;> fzprkhd gq;fpid itj;jpUg;gtHfs;> ,Wjp ed;ikailAk; chpikahsHfs; kw;Wk; CopaHfs; ghpkhw;W nfhLf;fy; thq;fy;fs; njhlHghf jq;fspd; fy;tpj; jifikfs;> tpahghu mDgtq;fs; kw;Wk; fle;jfhy gjpTfspd; mbg;gilapy; ehzakhw;W nraw;ghl;bid Nkw;nfhs;tjw;F nghUj;jkhd kw;Wk; rhpahd egHfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

ii. fk;gdpapd; ,uz;L gzpg;ghsHfs; xt;nthU Mz;bYk; &.60>000 ,w;F Fiwahj thpapid nrYj;Jfpd;w tUkhd thp nrYj;JgtHfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mtHfspd; kpfg;gpe;jpa thp nrYj;Jifapid cWjpg;gLj;Jfpd;w Mtzr;rhd;whdJ tpz;zg;gg;gj;jpuj;Jld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gzpg;ghsHfs; ciof;Fk; Nghjhd thp nrYj;JgtHfshapd; mtHfs; tUkhd thp nrYj;JgtHfshff; fUjg;glyhk;.

3. tUlhe;j nkhj;jg; Gus;T:

fhyk;

(fyz;lH Mz;L mbg;gilapy;)

jynkhd;wpw;fhd Mff;Fiwe;j tUlhe;j nkhj;jg; Gus;T Njitg;ghL (I.m.nlhyH)

nfhs;tdtpw;fhd

tpw;gidf;fhd *

Muk;g 2 tUlq;fs; (Kjyhk; tUlk; tpfpjrk mbg;gilapy;)

1>000>000

3>000>000

3Mk; kw;Wk; 4Mk; tUlq;fs;

1>500>000

4>000>000

5Mk; tUlj;jpypUe;J

2>000>000

7>000>000

* nfhLf;fy; thq;fy; xd;wpw;F I.m.nlhyH 5>000 vy;iyf;Fl;gl;L

njhlHghd tUkhdj;ij <l;bf;nfhs;s fk;gdp jtWkhapd; Vw;fdNt toq;fg;gl;l mDkjpg; gj;jpuj;jpd; nry;YgbahFk; fhy KbtpypUe;J njhlUk; Mz;bw;F Gjpa mDkjpg; gj;jpuk;  toq;fg;gl khl;lhJ.


4. tpahghuk;:

ehzakhw;W tpahghuj;jpid nfhz;L nry;yyhdJ fk;gdpapd; gpujhd Fwpf;Nfhs;fspy; xd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

5. tpahghu miktplk;:

tpahghu miktplkhdJ ehzakhw;W tpahghuj;jpw;F cfe;jjhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJld; ehzakhw;W tpahghuj;Jld; njhlHghd njhopw;ghLfs; tpahghuj;jpw;fhf gpuj;jpNafkhfg; gad;gLj;jg;gLfpd;w kw;Wk; Vida midj;J tpahghuj;jpypUe;Jk; ngsjPf hPjpahf gphpf;fg;gl;l Fwpf;fg;gl;l jdpahd nfhLf;fy; thq;fy; gFjpapy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. ,t;tpahghukhdJ tpahghu miktplj;jpd; NtW VNjDk; tpahghuj;Jld; xUq;fpizf;fg;glhjjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6. tq;fp fzf;Ffs;:

jq;fspd; tpahghur; nraw;ghLfs; fhyj;jpy; jq;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;gl;l ntspehl;L ehzaq;fis Ie;J Ntiy ehl;fSf;Fs; xg;gilg;gjw;fhf tzpf tq;fpnahd;Wld; jdpahd tq;fpf; fzf;nfhd;W Muk;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

7. jd;dpaf;fg;gLj;jy;/ fzdpkag;gLj;jy;:

thbf;ifahsH gw;Wr;rPl;bid mr;rply;> ehshe;j epYit $w;W kw;Wk; nfhs;tdT gjpNtl;bid guhkhpj;jy; kw;Wk; nfhLf;fy; thq;fy;fs; kw;Wk; itg;Gf;fSf;fhd khjhe;j $w;wpid jahhpj;jy; cs;slq;fyhd tpahghu nray;Kiwfspw;fhf nghUj;jkhd njhopw;ghl;L nkd;nghUspid epWTtjd; %yk; jd;dpaf;fg;gLj;jg;gl;l Kiwik Muk;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
 

Vida Njitg;ghLfs;

 1. ,izf;fg;gl;Ls;s Fwpg;Gf;fSf;fika jq;fSila tpahghu miktplj;jpy; epWtg;gl;Ls;s neUq;fpa Rw;Nwhl;l njhiyf;fhl;rp Kiwik (CCTV) ,d; Clhf nryhtzpf; fl;Lg;ghl;Lj; jpizf;fsj;jpdhy; ehzakhw;W eltbf;iffs; fz;fhzpf;fg;gLk;.

 2. CCTV fz;fhzpg;G Kiwik epWTjy; kw;Wk; jd;dpaf;fg;gLj;jy;/ fzdpkag;gLj;jy; nray;Kiwfspw;fhd nrytpdq;fis vjph;nfhs;tjw;fhf fk;gdpapd; $wg;gl;l %yjdk; gad;gLj;jg;glyhk;.

 3. CCTV ,d; epWTjy; kw;Wk; fzdpkag;gLj;jYf;fhd Maj;jq;fs; vd;gd mDkjpg;gj;jpuk; toq;fg;gl Kd;dH ghpNrhjpf;fg;gLk;.

 4. NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sit jtpHe;j NtW VNjDk; epajpfs; kw;Wk; epge;jidfis tpjpg;gjw;F ,yq;if kj;jpa tq;fp chpj;JilajhFk;.

M. rkHg;gpf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;

 1. ehzakhw;W tpahghuj;jpy; <LgLtjw;F jq;fSila tpz;zg;gk; ntw;wpfukhdjhftpUg;gpd;> NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpukhzq;fSf;F fl;Lg;gLjy; njhlHgpy; fk;gdpapd; tpUg;gj;jpid ntspg;gLj;Jfpd;w fbjnkhd;W.

 2. tq;fpAldhd fk;gdpapd; njhlHG epiy gw;wpa jq;fspd; mgpg;gpuhaj;jpid njhptpf;Fk; fk;gdpapd; tq;fp/fs; ,lkpUe;J ngwg;gl;l gzpg;ghsH/ ntspehl;Lr; nryhtzpj; jpizf;fsj;jpw;F Kfthpaplg;gl;l fbjnkhd;Wld; fk;gdpapdhy; guhkhpf;fg;gLk; midj;J tq;fpf; fzf;FfspdJk; tpguq;fSld; ,ize;j guhkhpf;fg;gLk; fzf;Ffspd; epiyik kw;Wk; njhlHghd khj ,WjpapYs;sthwhd njhlHghd fzf;F epYitfspd; rhd;Wg;gLj;jnyhd;W (fk;gdpahdJ chpkkspf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;Wld; fzf;Ffisg; guhkhpf;ftpy;iy vdpd;> fk;gdpapd; gzpg;ghsHfs; njhlHgpy; ,t; Mtzq;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

 3. ehzakhw;W tpahghuj;jpw;F Kd;nkhopag;gl;l ,lj;jpd;/q;fspd; miktplj;jpw;fhd tphpthd tpguznkhd;W.

 4. ehzakhw;W tpahghuj;jpid epiyahf nfhz;L nry;tjw;F gzpg;ghsHfs;> fzprkhd gq;fpid itj;jpUg;gtHfs;> ,Wjp ed;ikailAk; fk;gdpapd; chpikahsHfs; kw;Wk; CopaHfspd; fy;tp> njhopw;jifik kw;Wk; tpahghug; gpd;dzpapd; tphpthd tpgunkhd;W.

 5. nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fspd; ngWkjpAld; fk;gdpapd; mj;jifa nrhj;Jf;fs; (mirAk; kw;Wk; mirah) kw;Wk; nghWg;Gf;fspd; G+uz kw;Wk; KOikahd tpsf;fnkhd;W. (Gjpjhf $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfSf;F kl;LNk nghUj;jkhdJ).

 6. fk;gdpapd; fle;j ,Wjp %d;W tUlq;fSf;Fkhd fzf;fha;T nra;ag;gl;l fzf;Ffs;/ epjpapay; $w;Wf;fs; toq;fy;. (Gjpjhf $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfSf;F nghUj;jkw;WJ).

 7. gzpg;ghsHfspdhy; nra;ag;gl;l kpfg;gpe;jpa tUkhd thp nfhLg;gdTfs; njhlHghd gw;Wr;rPl;Lf;fs;.

 8. fk;gdp $l;bizf;fg;gl;lik njhlHghd Mtzq;fspd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpfs; [$l;bizg;gpw;fhd rhd;Wg;gj;jpuk;> gbtk; 1> gbtk; 6> mftpjpfs;> gbtk; 20 (nghUj;jkhapd;)> gbtk; 13 (nghUj;jkhapd;) Nghd;wit].

 9. gq;Fhpik mikg;Gld; ,ize;j fk;gdpapd; $wg;gl;l %yjdk; njhlHgpy; jq;fSila fk;gdp nrayhsHfsplkpUe;jhd cWjpg;gLj;jy;.

 10. ehzakhw;W tpahghuj;jpy; <LgLjy; fk;gdpapd; gpujhd Fwpf;Nfhs;fspy; xd;W vd;gij cWjpg;gLj;Jfpd;w rigj; jPHkhdj;jpd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;Wld; mJ njhlHghd gbtk; 39,d; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujp (nghUj;jkhapd;).

 11. fk;gdpapd; jd;dpaf;fg;gLj;jy; Kiwikapd; tpguq;fs;.
 12. tpahghu vwpTfspd; mbg;gilAld; ,ize;j ,yf;fplg;gl;l nkhj;jg; Gus;T (tq;fpfSld; itg;gpyplg;gLk; ntspehl;L ehzaq;fspd; ngWkjp) cs;slq;fyhf Mff; Fiwe;jJ Kjy; %d;W Mz;L njhopw;ghLfSf;fhd mj;jifa vwpTfs;.

 2. gjpTnra;ag;gl;l epjpf; fk;gdpfs;> rpwg;gpay;Gtha;e;j Fj;jif epWtdq;fs;

gpukhzq;fs;

 1. ,yq;if kj;jpa tq;fpAld; gjpjy;: KiwNa 2011,d; 42Mk; ,yf;f tpahghu epjpr; rl;lk; (Kd;G 1988,d; 78Mk; ,yf;f epjpf; fk;gdpr; rl;lk;) kw;Wk; 2000Mk; Mz;bd; 56Mk; ,yf;f epjpf; Fj;jifr; rl;lk; vd;gtw;wpd; fPo; gjpTnra;ag;gl;l epjpf; fk;gdpfs; kw;Wk; rpwg;gpay;Gtha;e;j Fj;jif epWtdq;fs; vd;gd ,yq;if kj;jpa tq;fpAld; gjpag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
  NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sit jtpHe;j NtW VNjDk; epajpfs; kw;Wk; epge;jidfis tpjpg;gjw;F ,yq;if kj;jpa tq;fp chpj;JilajhFk;.

rkHg;gpf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;

 1. filrp %d;W tUlq;fSf;fhd fk;gdpapd; epjpapay; $w;Wf;fs;.

 2. tUlhe;j mDkjpg; gj;jpu fl;lz nfhLg;gdtpw;fhd gw;Wr;rPl;bd; gpujp

 3. ehzakhw;W tpahghuj;jpy; <LgLjy; fk;gdpapd; Kjd;ik Fwpf;Nfhs;fspy; xd;W vd;gjid cWjpg;gLj;Jfpd;w rigj; jPHkhdk;.

 4. mtw;wpd; Kfthp kw;Wk; %d;wpyf;f fpis FwpaPl;L ,yf;fj;Jld; fk;gdpapd; Vw;fdNtAs;s fpisfspd; tpguk;.

 5. ntspehl;L ehza tifAld; ePq;fs; ntspehl;L ehzaf; fzf;fpid Muk;gpf;fTs;s jq;fSila tq;fpapd; tpguq;fs;.

3. Rw;Wyh tpLjpfs;

gpukhzq;fs;

,yq;if Rw;Wyh mjpfhurigAld; gjpjy;:

 • ehzakhw;W tpahghukhdJ ,yq;if Rw;Wyh mjpfhurigAld; Rw;Wyh gazpfs; Rw;Wyh tpLjpnahd;whf gjpTnra;ag;gl;l Rw;Wyh tpLjpnahd;wpd; gjpTnra;ag;gl;l chpikahsuhd tiuaWf;fg;gl;l nghWg;Gf; fk;gdpnahd;wpdhy; kl;LNk Nkw;nfhs;sg;gl KbAk;.

Vida Njitg;ghLfs;:

 • fk;gdpapd; toq;fg;gl;l kw;Wk; nrYj;jg;gl;l %yjdk; (epiyahd %yjdk;) Fiwe;jJ &.10 kpy;ypadhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 • tpahghu ,lk; ehzakhw;W tpahghuj;jpw;F cfe;jjhf ,Ug;gJld; ehzakhw;W tpahghuj;Jld; njhlHghd njhopw;ghLfs; midj;J Vida tpahghuq;fspypUe;Jk; ngsjPf hPjpahf gphpf;fg;gl;l $wg;gl;l tpahghuj;jpw;fhf jdpahfg; gad;gLj;jg;gLfpd;w nfhLf;fy; thq;fy; gFjpapy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. tpLjp tshfj;jpd; NtW VNjDk; tpahghuj;Jld; ehzakhw;W tpahghuk; ,izaf;$lhJ.

 • NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sit jtpHe;j NtW VNjDk; epajpfs; kw;Wk; epge;jidfis tpjpg;gjw;F ,yq;if kj;jpa tq;fp chpj;JilajhFk;.

rkHg;gpf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;

 1. ehzakhw;W tpahghuj;jpy; <LgLtjw;F jq;fSila tpz;zg;gk; ntw;wpfukhdjhftpUg;gpd;> NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpukhzq;fSf;F fl;Lg;gLjy; njhlHgpy; fk;gdpapd; tpUg;gj;jpid ntspg;gLj;Jfpd;w fbjnkhd;W.
 2. tq;fpAldhd fk;gdpapd; njhlHG epiy gw;wpa jq;fspd; mgpg;gpuhaj;jpid njhptpf;Fk; fk;gdpapd; tq;fp;/fs; ,lkpUe;J ngwg;gl;l gzpg;ghsH;/ ntspehl;Lr; nryhtzpj; jpizf;fsj;jpw;F Kfthpaplg;gl;l fbjnkhd;Wld; fk;gdpapdhy; guhkhpf;fg;gLk; midj;J tq;fpf; fzf;FfspdJk; tpguq;fSld; ,ize;j guhkhpf;fg;gLk; fzf;Ffspd; epiyik kw;Wk; njhlHghd khj ,WjpapYs;sthwhd njhlHghd fzf;F epYitfspd; rhd;Wg;gLj;jnyhd;W (fk;gdpahdJ chpkkspf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;Wld; fzf;Ffisg; guhkhpf;ftpy;iy vdpd;> fk;gdpapd; gzpg;ghsHfs; njhlHgpy; ,t; Mtzq;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)
 3. Kd;ida khj ,WjpapYs;sthwhd fzf;Ffspd; epYitapid cWjpg;fLj;Jfpd;w tq;fpahsHfsplkpUe;J ngw;Wf; nfhz;l cWjpnahd;Wld; ntspehl;L ehzaq;fis itg;gpypLtjw;F Rw;Wyh tpLjpapdhy; gad;gLj;jg;gltpUf;Fk; midj;J tq;fpf; fzf;Ffspd; tpguq;fSk;. (Rw;Wyh tpLjpapdhy; nfhs;tdT nra;ag;gl;l ntspehl;L ehzaq;fs; tpahghu ntspehl;L ehzaf; fzf;nfhd;wpy; itg;gpyplg;glyhk; my;yJ chpkk; ngw;w tzpf tq;fpnahd;wpw;F tpw;fg;glyhk;)

 4. ,Wjp %d;W tUlq;fSf;Fkhd fk;gdpapd; tUkhd thpf; nfhLg;gdT tpguq;fs;.

 5. ehzakhw;W tpahghuj;jpw;F Kd;nkhopag;gl;l ,lj;jpd;/q;fspd; miktplj;jpw;fhd tphpthd tpguznkhd;W.

 6. fk;gdpapd; $l;bizg;G rhd;wpjo; kw;Wk; mftpjpfspd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpfs;.

 7. 2007,d; 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; epajpfspd;gb gbtk; 1> gbtk; 6> gbtk; 15 kw;Wk; gbtk; 20 ,d; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpfs;.

 8. gjpTnra;jy; rhd;wpjo; kw;Wk; ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; toq;fg;gl;l mDkjpg; gj;jpuj;jpd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpfs;.

 9. fk;gdpapd; nrYj;jg;gl;l %yjdk; (epiyahd %yjdk;) njhlHghf jq;fs; fk;gdp nrayhsHfsplkpUe;jhd cWjp.

 10. filrp %d;W tUlq;fSf;fhd fk;gdpapd; epjpapay; $w;Wf;fs;.