විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 72 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
26 - 2021 Special Foreign Currency Accounts (SFCAs) 2021 2021-07-30
27 - 2021 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2021 2021-07-30
25 - 2021 Special Deposit Accounts (SDAs) 2021 2021-07-08
24 - 2021 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2021 2021-06-17
23 - 2021 Diplomatic Foreign Currency Accounts (DFCAs) and Diplomatic Rupee Accounts (DRAs) 2021 2021-06-11
22 - 2021 Directions issued to Hotels registerd with the Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) 2021 2021-05-04
21 - 2021 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් (SDAs) 2021 2021-04-07
02 - 2021 ජංගම ගනුදෙනු 2021 2021-03-18
03 - 2021 විද්‍යුත් මුදල් මාරු කිරීමේ කාඩ්පත් (EFTCs) 2021 2021-03-18
04 - 2021 Personal Foreign Currency Accounts (PFCAs) 2021 2021-03-18
05 - 2021 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2021 2021-03-18
06 - 2021 Diplomatic Foreign Currency Accounts (DFCAs) and Diplomatic Rupee Accounts (DRAs) 2021 2021-03-18
07 - 2021 Senior Foreign Nationals’ - Special Accounts 2021 2021-03-18
09 - 2021 Accommodations to Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) holders 2021 2021-03-18
10 - 2021 Loans and Advances to Sri Lankans Employed Abroad (other than emigrants) 2021 2021-03-18