විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 72 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
11 - 2021 Loans to Sri Lankans, Resident Outside Sri Lanka on Permanent Residency Visa (PR) in another Country and Dual Citizens 2021 2021-03-18
12 - 2021 Designated Agents for Sri Lanka Development Bonds 2021 2021-03-18
13 - 2021 Sales of foreign exchange (Form 1) and Purchases of foreign exchange (Form 2) 2021 2021-03-18
08 - 2021 Resident Guest Scheme - Special Accounts 2021 2021-03-18
14 - 2021 Outward Investment Accounts 2021 2021-03-18
15 - 2021 Inward Investment Accounts 2021 2021-03-18
16 - 2021 Capital Transactions Rupee Accounts 2021 2021-03-18
17 - 2021 Emigrant’s Remittable Income Accounts 2021 2021-03-18
18 - 2021 Non Resident Rupee Accounts 2021 2021-03-18
19 - 2021 External Commercial Borrowing Accounts 2021 2021-03-18
20 - 2021 Issuance and renewal of guarantees in respect of current and capital transaction 2021 2021-03-18
01 - 2021 Temporary Special Foreign Currency Accounts for Licensed Finance Companies 2021 2021-01-15
11 - 2020 විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හා හුවමාරු කිරීම සිදුකරන, තම මුලික ව්‍යාපාරය ලෙස මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතව සිටින පරිසීමිත වෙළඳුන් (මුදල් හුවමාරුකරන්නන්) වෙත නිකුත් කරනු ලබන විධානයන් 2020 2020-12-15
10 - 2020 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-11-25
07 - 2020 පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (PFCAs) 2020 2020-10-07