විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 78 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
04 - 2021 Personal Foreign Currency Accounts (PFCAs) 2021 2021-03-18
05 - 2021 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2021 2021-03-18
06 - 2021 Diplomatic Foreign Currency Accounts (DFCAs) and Diplomatic Rupee Accounts (DRAs) 2021 2021-03-18
07 - 2021 Senior Foreign Nationals’ - Special Accounts 2021 2021-03-18
09 - 2021 Accommodations to Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) holders 2021 2021-03-18
10 - 2021 Loans and Advances to Sri Lankans Employed Abroad (other than emigrants) 2021 2021-03-18
11 - 2021 Loans to Sri Lankans, Resident Outside Sri Lanka on Permanent Residency Visa (PR) in another Country and Dual Citizens 2021 2021-03-18
12 - 2021 Designated Agents for Sri Lanka Development Bonds 2021 2021-03-18
13 - 2021 Sales of foreign exchange (Form 1) and Purchases of foreign exchange (Form 2) 2021 2021-03-18
08 - 2021 Resident Guest Scheme - Special Accounts 2021 2021-03-18
14 - 2021 Outward Investment Accounts 2021 2021-03-18
15 - 2021 Inward Investment Accounts 2021 2021-03-18
16 - 2021 Capital Transactions Rupee Accounts 2021 2021-03-18
17 - 2021 Emigrant’s Remittable Income Accounts 2021 2021-03-18
18 - 2021 Non Resident Rupee Accounts 2021 2021-03-18