විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 78 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
19 - 2021 External Commercial Borrowing Accounts 2021 2021-03-18
20 - 2021 Issuance and renewal of guarantees in respect of current and capital transaction 2021 2021-03-18
01 - 2021 Temporary Special Foreign Currency Accounts for Licensed Finance Companies 2021 2021-01-15
11 - 2020 විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හා හුවමාරු කිරීම සිදුකරන, තම මුලික ව්‍යාපාරය ලෙස මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතව සිටින පරිසීමිත වෙළඳුන් (මුදල් හුවමාරුකරන්නන්) වෙත නිකුත් කරනු ලබන විධානයන් 2020 2020-12-15
10 - 2020 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-11-25
07 - 2020 පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (PFCAs) 2020 2020-10-07
08 - 2020 ආමුඛ ආයෝජන ගිණුම් (IIAs) 2020 2020-10-07
09 - 2020 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-10-07
06 - 2020 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-07-06
05 - 2020 විදේශයක රැකියාවේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට ණය සහ අත්තිකාරම් (විගාමිකයන් හැර) 2020 2020-04-16
04 - 2020 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-04-09
03 - 2020 ව්‍යපාරික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමෙන් (BFCAs) ලබාගන්නා ණය සඳහා සහන / නිදහස් කිරීම් 2020 2020-04-03
02 - 2020 ගෙවීම් මත ලේඛන සහ විවෘත ගිණුම් ක්‍රම යටතේ වූ ආනයනයන් සඳහා සිදුකරන ගෙවීම් 2020 2020-03-20
01 - 2020 සංචරණ අරමුණු සඳහා විදේශ විනිමය නිදහස් කිරීම 2020 2020-03-19
01 - 2019 පෙර ගෙවීම් (මුදල් අත්තිකාරම්) ක්‍රමය යටතේ සිදු කරන ආනයන 2019 2019-03-26