විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 72 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
08 - 2020 ආමුඛ ආයෝජන ගිණුම් (IIAs) 2020 2020-10-07
09 - 2020 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-10-07
06 - 2020 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-07-06
05 - 2020 විදේශයක රැකියාවේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට ණය සහ අත්තිකාරම් (විගාමිකයන් හැර) 2020 2020-04-16
04 - 2020 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-04-09
03 - 2020 ව්‍යපාරික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමෙන් (BFCAs) ලබාගන්නා ණය සඳහා සහන / නිදහස් කිරීම් 2020 2020-04-03
02 - 2020 ගෙවීම් මත ලේඛන සහ විවෘත ගිණුම් ක්‍රම යටතේ වූ ආනයනයන් සඳහා සිදුකරන ගෙවීම් 2020 2020-03-20
01 - 2020 සංචරණ අරමුණු සඳහා විදේශ විනිමය නිදහස් කිරීම 2020 2020-03-19
01 - 2019 පෙර ගෙවීම් (මුදල් අත්තිකාරම්) ක්‍රමය යටතේ සිදු කරන ආනයන 2019 2019-03-26
02 - 2018 ආමුඛ ආයෝජන ගිණුම් (IIAs) 2018 2018-12-21
01 - 2018 පෙර ගෙවීම් (මුදල් අත්තිකාරම්) ක්‍රමය යටතේ සිදු කරන ආනයන 2018 2018-10-10
24 - 2017 රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (DFAs) හා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික රුපියල් ගිණුම් (DRAs) 2017 2017-11-27
08 - 2017 ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු රුපියල් ගිණුම් (CTRAs) 2017 2017-11-20
09 - 2017 ව්‍යාපාරික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් හිමියන් සඳහා වූ ණය 2017 2017-11-20
10 - 2017 විදේශයක රැකියාවේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට ණය සහ අත්තිකාරම් 2017 2017-11-20