විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 72 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
11 - 2017 ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වෙනත් රටක නිත්‍ය වාසික වීසා (PR) සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට ලබාදෙන ණය 2017 2017-11-20
12 - 2017 බලයලත් වෙළෙඳුන් හා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර සඳහා අනුමත නියෝජිතයින් ලෙස පත් කරන ලද ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන් වෙත නිකුත් කරනු ලබන විධානයන් 2017 2017-11-20
13 - 2017 ආමුඛ ආයෝජන ගිණුම (IIA) 2017 2017-11-20
14 - 2017 ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම් (OIA) 2017 2017-11-20
15 - 2017 බැංකු ඇපකර හෝ බැඳුම්කර, පොරොත්තු ණයවර ලිපි සහ සංස්ථාපිත බැඳුම්කර 2017 2017-11-20
01 - 2017 ජංගම ගනුදෙනු 2017 2017-11-20
02 - 2017 විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු කාඩ්පත් (EFTCs) 2017 2017-11-20
03 - 2017 පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (PFCAs) 2017 2017-11-20
04 - 2017 ව්‍යපාරික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (BFCAs) 2017 2017-11-20
05 - 2017 රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (DFAs) හා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික රුපියල් ගිණුම් (DRAs) 2017 2017-11-20
06 - 2017 නේවාසික ආගන්තුකයින් සඳහා වන යෝජනා ක්‍රමය - (විශේෂිත ගිණුම්) 2017 2017-11-20
07 - 2017 ජ්‍යෙෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයන්ගේ - විශේෂ ගිණුම් 2017 2017-11-20