பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

70 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
25 - 2021 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2021 2021-07-08
24 - 2021 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) 2021 2021-06-17
23 - 2021 இராஜதந்திர வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (DFAs) மற்றும் இராஜதந்திர ரூபாக் கணக்குகள் (DRAs) 2021 2021-06-11
22 - 2021 இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபையுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட சுற்றுலா விடுதிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகள் 2021 2021-05-04
21 - 2021 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2021 2021-04-07
02 - 2021 நடைமுறைக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் 2021 2021-03-18
03 - 2021 இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் அட்டைகள் (EFTCs) 2021 2021-03-18
04 - 2021 தனியாள் வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCAs) 2021 2021-03-18
05 - 2021 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) 2021 2021-03-18
06 - 2021 இராஜதந்திர வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (DFAs) மற்றும் இராஜதந்திர ரூபாக் கணக்குகள் (DRAs) 2021 2021-03-18
07 - 2021 மூத்த வௌிநாட்டுப் பிரஜைகள் - சிறப்புக் கணக்குகள் 2021 2021-03-18
09 - 2021 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) வைத்திருப்போருக்கான வசதிகள் 2021 2021-03-18
10 - 2021 வௌிநாட்டில் தொழில்புாியும் இலங்கையா்களுக்கான (புலம்பெயா்ந்தவா்கள் தவிர) கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள் 2021 2021-03-18
11 - 2021 வேறொரு நாட்டில் நிரந்தர வதிவிட விசாவில் வதிக்கின்ற மற்றும் இரட்டைப் பிரஜாவுாிமையினைக் கொண்டுள்ள இலங்கைக்கு வௌியில் வதிக்கின்ற இலங்கையருக்கான கடன்கள் 2021 2021-03-18
12 - 2021 இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகளுக்கான (SLDB) குறித்துரைக்கப்பட்ட முகவா்கள் 2021 2021-03-18