பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

70 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
13 - 2021 வெளிநாட்டுச் செலாவணியினை விற்றலும் (படிவம் 1) வெளிநாட்டுச் செலாவணியினை கொள்வனவு செய்தலும் (படிவம் 2) 2021 2021-03-18
08 - 2021 வதியும் விருந்தினா் திட்டம் - சிறப்புக் கணக்குகள் 2021 2021-03-18
14 - 2021 வெளிமுக முதலீட்டுக் கணக்குகள் (OIA) 2021 2021-03-18
15 - 2021 உள்முக முதலீட்டுக் கணக்குகள் (IIA) 2021 2021-03-18
16 - 2021 மூலதனக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் ரூபாக் கணக்குகள் (CTRAs) 2021 2021-03-18
17 - 2021 புலம்பெயா்ந்தோர் அனுப்பத்தக்க வருமான கணக்குகள் 2021 2021-03-18
18 - 2021 வதிவற்றோர் ரூபாக் கணக்குகள் (NRRAs) 2021 2021-03-18
19 - 2021 வெளிநாட்டு வர்த்தக கடன்பாடுகள் கணக்குகள் (ECBA) 2021 2021-03-18
20 - 2021 நடைமுறை மற்றும் மூலதனக் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் தொடா்பில் வங்கி உத்தரவாதங்களை வழங்குதலும் புதுப்பித்தலும் 2021 2021-03-18
01 - 2021 உாிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளுக்கான தற்காலிக சிறப்பு வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் 2021 2021-01-15
11 - 2020 வெளிநாட்டு நாணயங்ளை கொள்வனவு, விற்பனை மற்றும் பாிமாற்றம் செய்தல் தொடா்பில் நாணயமாற்று வியாபாரத்தில் (நாணயமாற்றுநா்கள்) தனியாக ஈடுபட்டுள்ள மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகள் 2020 2020-12-15
10 - 2020 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-11-25
07 - 2020 தனியாள் வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCAs) 2020 2020-10-07
08 - 2020 உள்முக முதலீட்டுக் கணக்குகள் (IIAs) 2020 2020-10-07
09 - 2020 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-10-07