பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

70 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
13 - 2017 உள்முக முதலீட்டுக் கணக்குகள் (IIA) 2017 2017-11-20
14 - 2017 வெளிமுக முதலீட்டுக் கணக்குகள் (OIA) 2017 2017-11-20
15 - 2017 வங்கி உத்தரவாதம் அல்லது முறிகள், கொடுகடனின் துணைநில் கடிதங்கள் மற்றும் கம்பனி உத்தரவாதங்கள் 2017 2017-11-20
01 - 2017 நடைமுறைக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் 2017 2017-11-20
02 - 2017 இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் அட்டைகள் (EFTCs) 2017 2017-11-20
03 - 2017 தனியாள் வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCAs) 2017 2017-11-20
04 - 2017 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) 2017 2017-11-20
05 - 2017 இராஜதந்திர வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (DFAs) மற்றும் இராஜதந்திர ரூபாக் கணக்குகள் (DRAs) 2017 2017-11-20
06 - 2017 வதியும் விருந்தினா் திட்டம் - சிறப்புக் கணக்குகள் 2017 2017-11-20
07 - 2017 மூத்த வௌிநாட்டுப் பிரஜைகள் - சிறப்புக் கணக்குகள் 2017 2017-11-20