රෙගුලාසි / නියම

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 52 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
2263/41 හොටෙල් සේවා සැපයුම්කරුවන් විසින් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත විදෙශ විනිමය භාර ගැනීම 2022 2022-01-21
2258/23 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය දීර්ඝ කිරීම 2021 2021-12-15
2251/42 අපනයන ඉපැයීම් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම 2021 2021-10-28
2235/22 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 7 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 29 වන වගන්තිය යටතේ සාදනු ලබන නියෝගය 2021 2021-07-06
2234/49 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2021 2021-07-02
2234/20 Investment in the International Sovereign Bonds issued by the Government of Sri Lanka 2021 2021-06-30
2234/19 Special Deposit Accounts 2021 2021-06-30
2229/9 අපනයනය මඟින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගෙන්වා ගැනීම 2021 2021-05-28
2229/5 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 4 (2) (c) වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2021 2021-05-25
2222/60 අපනයනය මඟින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගෙන්වා ගැනීම 2021 2021-04-09
2222/37 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2021 2021-04-07
2220/69 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 4 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2021 2021-03-26
2218/38 අපනයනය මඟින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගෙන්වා ගැනීම 2021 2021-03-09
2215/39 අපනයනය මඟින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගෙන්වා ගැනීම 2021 2021-02-18
2213/34 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 1 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03