රෙගුලාසි / නියම

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 58 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
2222/60 අපනයනය මඟින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගෙන්වා ගැනීම 2021 2021-04-09
2222/37 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2021 2021-04-07
2220/69 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 4 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2021 2021-03-26
2218/38 අපනයනය මඟින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගෙන්වා ගැනීම 2021 2021-03-09
2215/39 අපනයනය මඟින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගෙන්වා ගැනීම 2021 2021-02-18
2213/34 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 1 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/35 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 2 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/36 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 3 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/37 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 4 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/38 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 5 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/39 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2021 2021-02-03
2213/40 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 31 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2021 2021-02-03
2206/25 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2020 2020-12-18
2202/7 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-11-17
2196/22 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-10-06