රෙගුලාසි / නියම

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 52 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
2213/35 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 2 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/36 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 3 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/37 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 4 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/38 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 5 දරණ රෙගුලාසි 2021 2021-02-03
2213/39 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2021 2021-02-03
2213/40 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 31 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2021 2021-02-03
2206/25 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2020 2020-12-18
2202/7 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-11-17
2196/22 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2020 2020-10-06
2182/37 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2020 2020-07-02
2182/32 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම 2020 2020-07-01
2182/33 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2020 2020-07-01
2170/04 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම 2020 2020-04-08
2169/3 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ වූ නියමය 2020 2020-04-02
2145/49 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 7 වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, 29 වන වගන්තිය වටතේ සාදනු ලබන නියෝග 2019 2019-10-17