රෙගුලාසි / නියම

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 57 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
2182/32 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම 2020 2020-07-01
2182/33 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2020 2020-07-01
2170/04 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම 2020 2020-04-08
2169/3 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ වූ නියමය 2020 2020-04-02
2145/49 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 7 වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, 29 වන වගන්තිය වටතේ සාදනු ලබන නියෝග 2019 2019-10-17
2112/25 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2019 2019-02-28
2112/17 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2019 2019-02-27
2063/12 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2018 2018-03-19
2045/56 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත (විදේශ විනිමය පනතේ 08 සහ 22 වගන්තිවල සංශෝධන පිළිවෙලින් ඉහත ගැසට් නිවේදන අංක 2182/33 සහ 2182/37හි ඇත) 2017 2017-11-17
2043/31 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-10-31
2040/43 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-10-13
2036/32 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-09-14