ஓழுங்குவிதிகள்/ கட்டளைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

52 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
2338/40 Order Issued under Section 22 of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 2023 2023-06-28
2311/38 Extension of the period of validity of the Order under Section 22 of the FEA 2022 2022-12-22
2308/51 Foreign Exchange (Short Term Foreign Currency Loans from a Company Incorporated Outside Sri Lanka) Regulations No. 2 of 2022 2022 2022-12-02
2296/12 Special Deposit Account (SDA) 2022 2022-09-08
2293/07 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 8இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கட்டளை 2022 2022-08-15
2292/50 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2022 2022-08-12
2287/16 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 8இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கட்டளையின் திருத்தம் 2022 2022-07-05
2286/27 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 22இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கட்டளை 2022 2022-06-30
2284/34 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 8இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கட்டளை 2022 2022-06-16
2284/40 சுற்றுலாவிடுதி பணிகளை வழங்குபவா்களால் இலங்கைக்குள் வௌிநாட்டுச் செலாவணியினை ஏற்றுக்கொள்ளல் 2022 2022-06-16
2282/59 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 7 உடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் பிரிவு 29இன் கீழான ஓழுங்குவிதிகள் 2022 2022-06-03
2282/60 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 5,7 மற்றும் 8 உடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் பிரிவு 29இன் கீழான ஓழுங்குவிதிகள் 2022 2022-06-03
2282/27 Order under Section 4 of the Foreign Exchange Act 2022 2022-06-01
2273/06 விசேட வைப்புக் கணக்குகள் 2022 2022-03-28
2270/66 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2022 2022-03-11