ஓழுங்குவிதிகள்/ கட்டளைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

57 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
2282/59 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 7 உடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் பிரிவு 29இன் கீழான ஓழுங்குவிதிகள் 2022 2022-06-03
2282/60 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 5,7 மற்றும் 8 உடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் பிரிவு 29இன் கீழான ஓழுங்குவிதிகள் 2022 2022-06-03
2282/27 Order under Section 4 of the Foreign Exchange Act 2022 2022-06-01
2273/06 விசேட வைப்புக் கணக்குகள் 2022 2022-03-28
2270/66 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2022 2022-03-11
2263/41 சுற்றுலாவிடுதி பணிகளை வழங்குபவா்களால் இலங்கைக்குள் வௌிநாட்டுச் செலாவணியினை ஏற்றுக்கொள்ளல் 2022 2022-01-21
2258/23 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 22இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கட்டளையின் நீடிப்பு 2021 2021-12-15
2251/42 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2021 2021-10-28
2235/22 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 7 உடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் பிரிவு 29இன் கீழான ஓழுங்குவிதிகள் 2021 2021-07-06
2234/49 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 22இன் கீழான கட்டளை 2021 2021-07-02
2234/20 இலங்கை அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட நாட்டிற்கான பன்னாட்டு முறிகளில் முதலீடு 2021 2021-06-30
2234/19 விசேட வைப்புக் கணக்குகள் 2021 2021-06-30
2229/9 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2021 2021-05-28
2229/5 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 4(2) (இ) இன் கீழான கட்டளை 2021 2021-05-25
2222/60 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2021 2021-04-09