ஓழுங்குவிதிகள்/ கட்டளைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

58 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
2222/60 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2021 2021-04-09
2222/37 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2021 2021-04-07
2220/69 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 4இன் கீழான கட்டளை 2021 2021-03-26
2218/38 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2021 2021-03-09
2215/39 ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2021 2021-02-18
2213/34 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/35 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/36 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/37 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/38 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/39 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 8இன் கீழான கட்டளை 2021 2021-02-03
2213/40 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 31இன் கீழான கட்டளை 2021 2021-02-03
2206/25 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 22இன் கீழான கட்டளை 2020 2020-12-18
2202/7 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-11-17
2196/22 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-10-06