ஓழுங்குவிதிகள்/ கட்டளைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

52 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
2213/35 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/36 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/37 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/38 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2021ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள் 2021 2021-02-03
2213/39 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 8இன் கீழான கட்டளை 2021 2021-02-03
2213/40 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 31இன் கீழான கட்டளை 2021 2021-02-03
2206/25 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் பிாிவு 22இன் கீழான கட்டளை 2020 2020-12-18
2202/7 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-11-17
2196/22 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-10-06
2182/37 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் பிாிவு 22இன் கீழான கட்டளை 2020 2020-07-02
2182/32 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் விசேட வைப்புக் கணக்கு தொடர்பான ஓழுங்குவிதிக்கு மேலதிகமானது 2020 2020-07-01
2182/33 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் பிாிவு 8இன் கீழான கட்டளை 2020 2020-07-01
2170/04 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் விசேட வைப்புக் கணக்கு 2020 2020-04-08
2169/3 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வௌிமுக முதலீட்டுக் கணக்கினூடான பணவனுப்பல்கள் மீதான இடைநிறுத்தம் 2020 2020-04-02
2145/49 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்றுமதி பெறுகைகளை நாட்டுக்கு திருப்பியனுப்புதல் 2019 2019-10-17