ஓழுங்குவிதிகள்/ கட்டளைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

52 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
2112/25 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் உ.மு.கணக்கினூடான கடன்பெறுகை தொடா்பான அறிவித்தல் 2019 2019-02-28
2112/17 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் சா்வதேச அரச பத்திரங்களை வழங்கல் 2019 2019-02-27
2063/12 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் பன்னாட்டு முறிகளை வழங்கல் 2018 2018-03-19
2045/56 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் வழங்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள் 2017 2017-11-17
2043/31 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்ட அமுலாக்க ​இறுதி திகதி 2017 2017-10-31
2040/43 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்ட அமுலாக்கத்தின் திருத்தப்பட்ட திகதி 2017 2017-10-13
2036/32 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்ட அமுலாக்க திகதி 2017 2017-09-14