ஓழுங்குவிதிகள்/ கட்டளைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

58 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
2182/37 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் பிாிவு 22இன் கீழான கட்டளை 2020 2020-07-02
2182/32 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் விசேட வைப்புக் கணக்கு தொடர்பான ஓழுங்குவிதிக்கு மேலதிகமானது 2020 2020-07-01
2182/33 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் பிாிவு 8இன் கீழான கட்டளை 2020 2020-07-01
2170/04 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் விசேட வைப்புக் கணக்கு 2020 2020-04-08
2169/3 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வௌிமுக முதலீட்டுக் கணக்கினூடான பணவனுப்பல்கள் மீதான இடைநிறுத்தம் 2020 2020-04-02
2145/49 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்றுமதி பெறுகைகளை நாட்டுக்கு திருப்பியனுப்புதல் 2019 2019-10-17
2112/25 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் உ.மு.கணக்கினூடான கடன்பெறுகை தொடா்பான அறிவித்தல் 2019 2019-02-28
2112/17 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் சா்வதேச அரச பத்திரங்களை வழங்கல் 2019 2019-02-27
2063/12 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் பன்னாட்டு முறிகளை வழங்கல் 2018 2018-03-19
2045/56 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் வழங்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள் 2017 2017-11-17
2043/31 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்ட அமுலாக்க ​இறுதி திகதி 2017 2017-10-31
2040/43 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்ட அமுலாக்கத்தின் திருத்தப்பட்ட திகதி 2017 2017-10-13
2036/32 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்ட அமுலாக்க திகதி 2017 2017-09-14