ගැසට් පත්‍ර

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 4 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
2045/56 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-11-17
2043/31 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-10-31
2040/43 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-10-13
2036/32 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-09-14